บอกเล่าเรื่องราวพระเยซูเจ้า Go And Tell God's Love

Go And Tell God’s Love

Go And Tell God’s Love
( Music )

จะไปบอกเขา

จะไปบอกเขา ( ดนตรี )

200 คำถาม TMC
Asia Mission Congress 2006

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

มหกรรมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย และพิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม,ผู้อ่านพระคัมภีร์,พิธีบวชสังฆานุกร

พิธีอาเศียรวาทในวโรกาส 60 ปี แห่งการครองราชย์
และพิธีเปิดมหกรรมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย
วันที่ 11  สิงหาคม ค.ศ. 2006  

สวดภาวนา เฝ้าศีล และการประกวดแข่งขันตอบคำถาม
เฝ้าศีลมหาสนิท,การแสวนาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เรื่องพระเยซูเจ้า,การแข่งขันตอบคำถาม “เพื่อนแท้ปีแพร่ธรรม”

การบรรยายเรื่อง “ศาสนสัมพันธ์”
 

การเสวนาบรรยายและแบ่งปันเรื่อง “พระเยซูเจ้ารักฉัน”
โดย.. คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์  , คุณวาทินี คมกริชวรากูล
ดช.ชาลี ไตรรัตน์ ( เจี๊ยบแฟนฉัน )

การบรรยายพิเศษ “ วัย - รุ่น - เรียน - รัก “
โดย..คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

การเสวนาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เรื่องพระเยซูเจ้า
“พระเจ้าเป็นความรัก”   โดยโฟโคลาเร

พิธีเปิดการชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม ระดับประเทศ
ของคณะกรรมการเพื่อเยาวชน

ภาพบรรยกาศ นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม วันที่ 12  สิงหาคม 2006
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2006
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เก็บตกบรรยากาศมหกรรมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผังจัดงาน "งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย  ณ โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ จ.นครปฐม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ภาพรวมการสรุป    ”งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (BMC) ทั้ง 6 เขต    
 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2549

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อคณะกรรมการ ในการจัดเตรียม (พร้อมเบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศ สาสน์อภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  เรื่องปีแห่งการแพร่ธรรม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานมหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับประเทศไทย 11-12 สิงหาคม 2006

ติดตามชมการถ่ายทอดสด บรรยากาศงานมหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับประเทศไทย  ( THAILAND MISSION CONGRESS ) ในวันที่  11-12 สิงหาคม 2006 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.30 น.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทภาวนา “ปีแห่งการแพร่ธรรม”
----------------------------------------
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มายังโลก เพื่อช่วยโลกให้มีสันติสุข

ในโอกาสปีแห่งการแพร่ธรรม โปรดช่วยลูกใ้ห้เดินอยู่ในหนทางแห่งชีวิตที่นำสู่สันติสุขแท้จริง โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูก ให้มีความหวังในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า มีความกล้าหาญและความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม ดังเช่น บรรดาอัครสาวกในวันพระจิตเจ้าเสด็จมา ให้เจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน โปรดเปิดใจของลูก และพี่น้องชายหญิงในประเทศไทยให้รับข่าวดี และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ขอพระองค์โปรดให้งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของทวีปเอเชียในประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย ได้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ

ขอพระแม่มารีย์ ดวงดาราแห่งการแพร่ธรรม โปรดช่วยลูกให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ ในการนำข่าวดีสู่พี่น้องชาวไทยด้วยเทอญ ......อาแมน

ความหมายและสัญลักษณ์ของงานชุมนุมแพร่ธรรม
 • Ad Gentes

  Evangelii Nuntiandi

  Nostra aetate

  การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย

 • Ad Gentes
 • Evangelii Nuntiandi
  (ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน)
 • Nostra aetate
  ความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา
 • การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย
 • กิจกรรมของ 10 สังฆมณฑล

  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธาน

  สังฆมณฑลราชบุรี

  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

  สังฆมณฑลจันทบุรี

  สังฆมณฑลอุบลราชธานี

  สังฆมณฑลเชียงใหม่

  สังฆมณฑลนครราชสีมา

  สังฆมณฑลนครสวรรค์

  สังฆมณฑลอุดรธานี

  • ประมวลภาพ  BANGKOK MISSION CONGRESS

  ประมวลภาพ BMC เขต 1

  ประมวลภาพ BMC เขต 2

  ประมวลภาพ BMC เขต 3

  ประมวลภาพ BMC เขต 4

  ประมวลภาพ BMC เขต 5

  ประมวลภาพ BMC เขต 6