โครงการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานแพร่ธรรม : ลำดับโครงการฝ่าย / แผนกสถานที่เวลา

1
กิจกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 1

2
กิจกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 2

3
กิจกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 3

4
กิจกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 4

5
กิจกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 5

6
กิจกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต 6

7
ศูนย์คริสตศาสนธรรมจัดอบรมพระคัมภีร์ปีที่ 17

8. โครงการปีแพร่ธรรม วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปี 2006

  9.
โครงการบทบาทลูกต่อครอบครัว

10. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียกจัดสัมมนาเรื่องการแพร่ธรรม

11. กิจกรรมวันพระคัมภีร์ปีแห่งการแพร่ธรรม

12. ค่ายเยาวชนวัดนักบุญมารโก

13. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายจิตตาภิบาล

14.โครงการพัฒนาครูคำสอน

15. นักร้องนักแสดงพบปะพูดคุยกับพระคาร์ดินัลเกี่ยวกับปีแพร่ธรรม

16.ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯจัดกิจกรรมปีแพร่ธรรมที่โรงเรียนตรีมิตรวิทยา

17.
การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี