ประวัติความเป็นมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักการและเหตุผล

บัดนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่สำหรับจัด “การชุมนุมงานแพร่ธรรมทวีปเอเชีย 2006” (Asian Mission Congress 2006) ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2006 พระศาสนจักรแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายงานธรรมทูตและการอบรมศึกษาคาทอลิกในสภาพระสังฆราชฯ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และเห็นว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พระศาสนจักรในประเทศไทยจะจัดการฟื้นฟู และปลุกจิตสำนึกต่อภารกิจงาน ธรรมทูต / งานแพร่ธรรม เพื่อคริสตชนชาวไทยจะได้มีใจร้อนรนและมีแนวทางในการดำเนินงานธรรมทูต / งานแพร่ธรรม ตามที่พระเยซูคริสตเจ้าได้ตรัสสั่งไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28 : 19) ในเวลาเดียวกันก็เป็นการเตรียมตัวร่วมงาน “การชุมนุมงานแพร่ธรรมทวีปเอเชีย 2006” (Asian Mission Congress 2006) ด้วย

การชุมนุมงานแพร่ธรรมทวีปเอเชียครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 33 เป็นการชุมนุมที่พระเยซูเจ้าชาวเอเชีย ได้เชิญช าวเอเชีย 11 คนไปชุมนุมยังภูเขา ที่แคว้นกาลิลี ณ ที่นั่นเอง คือ จุดเริ่มต้นของการเริ่มงานแพร่ธรรมไปทั่วเอเชีย และทั่วโลก “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา และ พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:19-20)

นักบุญมาระโก ยังได้บันทึกต่อไปว่า “บรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงทำงานกับเขา และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา” (มก 16:20)
 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำความเข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของงานธรรมทูต / งานแพร่ธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบัน

2.เพื่อปลุกจิตสำนึกคริสตชนให้มีจิตใจเร่าร้อนในการลงมือปฏิบัติงานธรรมทูต / งานแพร่ธรรม อย่างจริงจังและเกิดผล

3.เพื่อให้ผู้มีประสบการณ์งานธรรมทูต / งานแพร่ธรรม ได้แบ่งปันความเข้าใจและวิธีการทำงานแก่ผู้เข้าร่วมการชุมนุม

4.เพื่อเป็นการเตรียมผู้แทนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการชุมนุมงานแพร่ธรรมระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2006