ประวัติความเป็นมา หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค

 

ความหมายและสัญลักษณ์ของงานชุมนุมแพร่ธรรม

 

วางโครงการในการทำงานในปีแพร่ธรรมเพื่อทิศทางเดียวกันทั้งสังฆมณฑล ( กว่าจะเป็น TMC )