กว่าจะเป็น TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 ที่ผ่านมา เวลา 8.00 น.  คุณพ่อ วิทยา แก้วแหวน ผู้อำนวยการแผนกงานธรรมทูต ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ ได้เดินทางไปที่บ้านผู้หว่าน สามพราน เพื่อประชุมและเตรียมงานกับ คุณพ่อ วัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการองศ์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (P M S) ของสังฆมณฑล ได้ร่วมกันประชุมและเตรียมงาน Thailand Mission Congress 2006 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า 2006 เนื่องจากในปีหน้า เป็นปีแห่งการแพร่ธรรมของสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครซึ้งจะจัดงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในทวีปเอเชีย

             บรรยากาศในการประชุมเริ่มด้วยการภาวนาเปิดประชุมแบบเป็นกันเอง ตอน 9.00 น. โดยคุณพ่อวัชศิลป์ ก่อนที่คุณพ่อสองท่านจะเปิดการประชุม การประชุมในวันนั้นมีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่ 3 หัวข้อหลัก ๆ คือการเตรียมงานระหว่างปีและเตรียมงานในวันที่ 11 ส.ค. 2549 และ 12 ส.ค. 2549 ซึ้งคุณพ่อทั้งสองท่านได้มีการตกลงกันในงานระหว่างปีว่าเราจะจัดงานในหัวข้อหลักๆคือ มีการเปิดอบรมระหว่างปีเกี่ยวกับงานปลุกเร้าการแพร่ธรรม การเทศน์ฟื้นฟูจิตใจเตรียมตรีวานในงานฉลองวัดและงานเฉลิมฉลองทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย และหัวใจของการเตรียมงานใหญ่ในวันเสาร์ที่ 12 ส.ค. 2549 นี้ คือ การที่ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมในงานมหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง “มหกรรมการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทย” ซึ้งงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่บ้านเณรเล็กยอแซฟฯ สามพรานนะค่ะ และในงานครั้งนี้ยังมี การออกบูธของมิสซังต่างๆทั่วประเทศไทยอีกด้วย มีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีของแต่ล่ะมิสซัง มีการแสดงทอล์คโชว์ และงานวันนั้นมีศิลปิน ดารามาร่วมในงานอย่างมากมาย รับรองว่างานนี้ได้ทั้งความรู้ ทั้งบุญ และได้เปิดหูเปิดตาไปด้วยกันเลย ตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังเร่งเตรียมงานกันอย่างเต็มที่เพื่อทุกท่านที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ....

             และในวันที่ 18 พ.ย. 48 ที่ผ่านมานี้ได้มีการประชุมผู้อำนวยการของ (PMS) ทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย เพื่อได้ติดตามความเคลื่อนไหวภายในสังฆมณฑลทุกสังฆมณฑลของประเทศไทยในส่วนของการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับปีแพร่ธรรมที่เริ่มประกาศกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ และดิฉันเองก็มีสรุปย่อๆมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะค่ะ เพื่อเป็นการไม่ตกข่าวว่าที่สังฆมณฑลเพื่อนๆของเราเขาได้ดำเนินการอะไรไปบ้างในปีแพร่ธรรมนี้นะคะ....
สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ได้นำถ้อยเถลิงการสัมมนาพระสงฆ์นักบวชและฆราวาสในเดือน ต.ค.ในหัวข้อปีแพร่ธรรม ในงานครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วม 100 กว่าคน และจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำงานในปีแพร่ธรรมดังนี้คือ

             มีการประกาศปีแพร่ธรรมภายในสังฆมณฑล ในโอกาสปิดการชุมนุมเคารพศีล ได้มีการมอบ ตระเกียงแห่งการแพร่ธรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้แต่ล่ะวัด พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการทำงานเกี่ยวกับปีแพร่ธรรม โดยได้มีการประชุมกันไปแล้ว

             พระคุณเจ้าจัดทำทีมแพร่ธรรมในระดับวัดเพื่อกระตุ้นให้กำลังใจปลุกเร้าคริสตชน  และร่วมทำงานแพร่ธรรมในระดับวัดด้วย
?โครงการออกสาสน์ในปีแพร่ธรรม ( 2 เดือนต่อ 1 ฉบับ) เพื่อกระตุ้นพระวาจาของพระในไปในแนวทางเดียวกันใน 1 ปีแพร่ธรรมนี้ วางเอกภาพในเรื่องบทเทศน์ เพื่อเป็นแนวให้กับพ่อเจ้าวัดในการสอน

จัดวางโครงการในการทำงานในปีแพร่ธรรมเพื่อทิศทางเดียวกันทั้งสังฆมณฑล

             สังฆมณฑลราชบุรี จัดสัมมนาเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม (DMC) ภายในสังฆมณฑล “หัวข้อเหลียวหลังแลหน้า 75 ปี งานแพร่ธรรมสังฆมณฑล” เป็นการจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี ของสังฆมณฑลราชบุรี จุดประสงค์เพื่อเป็นการปลุกเร้างานแพร่ธรรมของสังฆมณฑล ในวันที่ 20 - 22 ก.ย. 48 ที่ผ่านมาในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นของสัตบุรษและคณะสงฆ์ทั้งหมดเพื่อนำความคิด ความเป็นไป ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลในอดีตมาเรียนรู้วางนโยบายเพื่อมุ่งที่งานแพร่ธรรม  สิ่งที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำมากำหนดนโยบายของสังฆมณฑลที่ชัดเจนแน่นอนขึ้น และเริ่มวางแผนงานเกี่ยวกับงานแพร่ธรรมทั้งหมด ดังนี้

             วันที่ 21-22 พ.ย. 48 ประเมินผลฝ่ายงานภายในสังฆมณฑลทั้ง 5 ฝ่าย พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อกำหนดนโยบาย และทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนงานเกี่ยวกับงานแพร่ธรรมทั้งหมด

             แต่ล่ะวัดและแต่ล่ะองค์กรภายในสังฆมณฑลกำหนดที่จะวางแผนเพื่อทำงานในปีแพร่ธรรม โดยแต่ล่ะองค์กร รวมถึงโรงเรียนต่างๆอย่างล่ะ 1 แผ่นงาน การปลุกจิตสำนึกในการแพร่ธรรมภายในสังฆมณฑลตลอดปี รวบรวมผลงานทั้งหมดเพื่อจัดนิทรรศการในงาน วันที่ 12 ส.ค. 49 (TMC) เพื่อเฉลิมฉลอง

สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ได้มีโครงสร้างอยู่ 3 โครงสร้าง ใหญ่ๆ เกี่ยวกับงานแพร่ธรรม ซึ้งมีดังต่อไปนี้

             1. สมัชชาของสังฆมณฑลกรุงเทพฯเกี่ยวกับธรรมทูตและมุ่งสู่ปีแพร่ธรรม ซึ่งกำลังรอผลประชาพิจารณ์อยู่ณ.เวลานี้

             2. กรรมการบริหารคุณพ่อจำเนียร เป็นหัวหน้างานอยู่ โดยดูแนวทางการทำงานจากสภาพระสังฆราช และในวันที่ 23-24 พ.ย.นี้ จะมีการดำเนินงานเพื่อประเมินโครงการที่ผ่านมาทั้งหมด โดยมุ่งเน้นที่เรื่องปีแพร่ธรรมเป็นหลักใหญ่

             3. ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ

สืบเนื่องจากที่คุณพ่อจำเนียรเป็นหัวหน้างานอยู่ได้มีการจัดทำโครงการโดยเน้นที่ปีแพร่ธรรม โดยมองดูแนวทางของสภาพระสังฆราชเป็นแนว และ (BEC) โดยได้จัดทำโครงการปีแพร่ธรรมออกมาดังนี้

              โครงการแพร่ธรรม : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     งานเฉลิมฉลองในวันที่ 12 ส.ค. 49

              ปลุกจิตสำนึกเรื่องงานแพร่ธรรม โดยมีตัวแทนเข้ารับการอบรมจากส่วนกลาง

              ทุกวัดในปีแพร่ธรรม ควรเทศน์เตรียมฉลองวัดด้วยการรื้อฟื้นปีแพร่ธรรม โดยสังฆมณฑลจัดทำเนื้อหาหลักสูตรให้

               การรื้อฟื้นการเทศน์เรื่องงานแพร่ธรรมในปีแพร่ธรรม โดยมีเนื้อหานำ เช่น เอกสารพระศาสนจักร พระคัมภีร์ และตัวอย่างของผู้แพร่ธรรม โดยประกอบให้เป็นทีมการเทศน์

              ทำทีมเพื่อการเทศน์เกี่ยวกับแพร่ธรรม โดยการจัดพระสงฆ์ร่วมรื้อฟื้นเรื่องการเทศน์ โดยจัดเป็นกลุ่มๆให้กับพระสงฆ์ โดยอาจเชิญผู้มีประสบการณ์เข้ามาร่วมแนะนำ

              ทีมฆราวาสแพร่ธรรม พลมารี ครูซิโล ร่วมทำการทำงานเพื่อเข้าถึงหัวใจของงานแพร่ธรรม

              เชิญสภาวัดทุกวัดเข้าเงียบเรื่องงานแพร่ธรรม โดยขยายผลให้เข้าถึงสัตบุรุษ

              เสนอสื่อที่เกี่ยวข้องกับงานแพร่ธรรม

              แนวความคิดทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปลุกเร้าเรื่องปีแพร่ธรรม

              โครงการของฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ

              ผลิตสื่อเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

              แผนกคำสอนเกี่ยวกับคำสอนธรรมทูต

              แผนกเยาวชน สร้างธรรมทูตเยาวชน ต้องรื้อฟื้นใหม่

              แผนกธรรมทูต ฝึกอบรมด้านธรรมทูตโดยนำเครื่องมือของ เอกสารASIPA มาร่วมด้วยโดยเรียบเรียงให้กระทัดรัตกระชับสั้นๆเหมาะสมกับผู้ที่จ ะใช้ในการอบรม โดยอาจจะแบ่งเป็นตอนสั้นๆในการไปออกอบรมในช่วงปีแพร่ธรรม ตัวอย่างเช่นมีบทนำ และชีวิตจริงๆของผู้คน และรวบพระวาจาพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น อยู่ในซีรี่เล็กๆ 1 เล่มโดยขอประสบการณ์จากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศในประเทศไทย

              ทั้งหมดนี้จะเป็นโครงการที่นำเสนอในปีแพร่ธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปในอนาคต

             สังฆมณฑลจันทบุรี ได้แบ่งปันและได้นำเสนอภาพรวมของการทำงานในปีแพร่ธรรมในโอกาสเข้าเงียบของพระสงฆ์ในสังฆมณฑลได้เสนอแผนงานและจัดทำหนังสือเพื่อเป็นแนวทางโดยมีคุณพ่อโจ้ (กฤษดา) เป็นแกนนำการเทศน์ พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานภายในสังฆมณฑลดังนี้

              การประกาศเปิดปีแพร่ธรรมระดับสังมณฑล

              การปลุกจิตสำนึก การเทศน์ในปีแพร่ธรรมโดยมีพระสงฆ์นำทีมเทศน์

              การฟื้นฟูคริสตชน

              สื่อการแพร่ธรรม

               พระคัมภีร์

              สร้างกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึ้น

              การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

             สังฆมณฑลนครสวรรค์ คุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ ได้มาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   คุณพ่อเองเพิ่งมีโอกาสได้เข้าเป็นตัวแทนของ PMS สังฆมณฑลนี้เป็นครั้งแรก เนื่องจากภายในสังฆมณฑลของนครสวรรค์ยังไม่มีการประกาศสถาปนาพระคุณเจ้าอย่างเป็นทางการเลยเกิดติดขัดนิดหน่อยแต่คุณพ่อเองก็ยืนยันว่าได้เตรียมทำงานในปีแพร่ธรรมนี้อย่างดีดังนี้

              เข้าเงียบสัมมนาพระสงฆ์ภายในสังฆมณฑลและเตรียมงานเกี่ยวกับปีแพร่ธรรม

              ดำเนินการเพื่อทำแผนงานที่ชัดเจนขึ้นในการทำงานในปีแพร่ธรรมภายในสังฆมณฑล

             สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้นำเสนอภาพรวมของการทำงานปีแพร่ธรรม โดยมีการประชุมกันในการเข้าเงียบของพระสงฆ์ในสังฆมณฑลโดยมีความเคลื่อนไหวดังนี้

              การปลุกเร้าเรื่องงานแพร่ธรรม

              จัดประชุมองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

              วางแผนงานทั้งหมดที่ชัดเจนขึ้นเพื่อการทำงานในปีแพร่ธรรม

               เตรียมพร้อมความช่วยเหลือในส่วนของการจัดงาน AMC ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีหน้า 2006

             สังฆมณฑลท่าแร่ฯ ได้นำเสนอและได้แจ้งเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการทำงานแพร่ธรรมในปีนี้ดังนี้ 

              กำหนดและวางผู้รับผิดชอบในการทำงานในปีแพร่ธรรมโดยการนำของพระสงฆ์เจ้าวัดและนักบวชชาย-หญิง ครูคำสอน หัวหน้าครอบครัว

              จัดสัมมนาเรื่องของ (BEC) ภายในเขตวัดต่างๆ

              จัดประชุมสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ เน้นเรื่องแพร่ธรรม

              แนะนำให้กับชาวบ้านเพื่อมีส่วนในการแพร่ธรรมโดยเน้นที่หัวหน้าครอบครัว

              สัมมนาคณะสงฆ์และนักบวชชายหญิงเรื่องการทำงานในปีแพร่ธรรม

              ประกาศเปิดปีแพร่ธรรมในงานบุญราศี สองคอน

              วิทยุชุมชนกระจายเสียงเรื่องเกี่ยวกับเยาวชน แล้วแต่กำหนดเวลา เช้า - บ่าย

              ถ่ายทอดมิสซาวันอาทิตย์ผ่านทางวิทยุชุมชนสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปร่วม

              งานเยาวชน มีกรรมการผู้รับผิดชอบ ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน

              งานยุวธรรมทูต

             สังฆมณฑลอุดรธานี ได้นำเสนอและแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งนำร่างโครงการมานำเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยดังรายละเอียดต่อไปนี

              ประกาศปีแห่งการแพร่ธรรมแล้ว

              ประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับร่างในการจัดงานปีแพร่ธรรม

               จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานแพร่ธรรม

              แบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็นเขตๆ

              จัดงานฉลองเกี่ยวกับแพร่ธรรมและจัดการปลุกจิตสำนึกให้กับ ฆราวาส พระสงฆ์ นักบวช

              จัดชุมนุมระดับเขต โดยหัวหน้าเขตและพระสงฆ์ในเขต

              ศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร

              การสอนคำสอน การจัดทำศีลศักดิ์สิทธิ์ ศึกษาพระคัมภีร์

              การแพร่ธรรมในโรงเรียน

              จัดทำบทเทศน์และเทศน์เพื่อการแพร่ธรรม

               ให้แม่พระเป็นความสำคัญและเน้นพิเศษในส่วนของดวงดาราแห่งการแพร่ธรรม

             และนี้คือความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะสังฆมณฑลภายในประเทศไทยนะค่ะ จะสังเกตว่าทุกสังฆมณฑลต่างให้ความสำคัญกับปีแพร่ธรรมนี้ด้วยดีกันทุกสังฆมณฑล…

             และทุกอย่างที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำในปีแพร่ธรรมนี้ทุกสังฆมณฑลต่างเห็นตรงกันว่าเราจะทำงานในปีแพร่ธรรมกันให้คึกคัก โดยทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นก็จบลงที่งาน “มหกรรมการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทย” ในวันที่ 12 ส.ค. 2549 ที่บ้านเณรเล็กยอแซฟฯ ซึ่งดิฉันเองก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่นนะคะ...ในส่วนกิจกรรมหลักที่น่าสนใจดิฉันก็ได้แจ้งให้ทราบไปบ้างแล้วนะคะ...อย่างไรก็ตามดิฉันอยากจะเพิ่มเติมกิจกรรมที่พิเศษและน่าสนใจให้ทุกท่านได้ทราบข่าวที่เพิ่มเติมจากที่เพิ่งมีการประชุมผ่านไปในวันที่ 18 พ.ย. 2548 ที่สภาพระสังฆราช...

             โดยกิจกรรมหลักๆก็ยังอยู่ที่การเฉลิมฉลอง การมี Concert เพลงเพื่อ ยกระดับชีวิต การจัด Talk Show การออกบูธของดารานักแสดงที่เป็นคาทอลิก นักการเมืองคาทอลิก และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสุงสุดในหน้าที่การงานของท่าน คุณปรีชา ประกอบกิจ (ประธานชมรมนักธุรกิจคาทอลิก) ที่จะมาให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของท่านนอกจากนั้นยังมีนักพากย์กีฬาที่เป็นคาทอลิกอย่างคุณ สาธิต ตรีกุล ก็มาร่วมใน “มหกรรมการแพร่ธรรมของคาทอลิกในประเทศไทย” ครั้งนี้ด้วยนะคะ แถมด้วยกองทัพดาราที่จะมาให้เห็นตัวจริงพร้อมได้ใกล้ชิดดาราที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะ......

             การแสดง การเสนอขายสินค้าที่เป็นของดีของแต่ล่ะวัดของแต่ล่ะภาคก็จะมีมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกสรรกันอย่างจุใจเลยจริงๆค่ะ ร่วมทั้งการจัดนิทรรศการที่หลายหลายของแต่ล่ะสังฆมณฑลในประเทศไทยด้วย

             สิ่งที่สำคัญในวันที่ 12 ส.ค. 2549 ที่สุดคืองานพิธีบวชสังฆานุกรและมีการแต่งตั้งฐานันดรต่างๆอีกด้วย งานนี้ถือเป็นความยิ่งใหญ่ของการจัดงานในปีแพร่ธรรมนี้เลยก็ว่าได้นะคะ

             ดิฉันก็หวังว่างานนี้พี่น้องคาทอลิกทุกท่านจะไม่พลาดโอกาสที่สำคัญและยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกันเยอะๆ และร่วมกิจกรรมกับสังฆมณฑลที่ท่านอยู่อย่างที่สามารถจะทำได้ เพื่อปีแพร่ธรรมนี้จะได้มีความหมายมากยิ่งขึ้น สำหรับปีแพร่ธรรมที่ประกาศไปแล้วทั่วประเทศไทยของเราคะ.... กิจกรรมที่เพิ่มเติมที่น่าสนใจดิฉันจะติดตามมาบอกเล่ากันอีกต่อไปนะคะ....อย่างไรถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ของ (TMC) กันจริงๆแล้วห้ามพาดข่าวที่น่าสนใจกันต่อไปนะคะ...