Map TMC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สิงหาคม 2005
4 สิงหาคม 2005 ประชุมเตรียมงานระดับประเทศ
12 สิงหาคม 2005 เสนอกรอบงานต่อกรรมาธิการฝ่าย


กันยายน 2005
10-11 กันยายน  2005 ระชุมคณะกรรมการกลางระดับเอเชีย เตรียมงาน
14 กันยายน 2005  ประชุมสภาพระสังฆราชฯ รับรองกรอบแนวทางจัดชุมนุมระดับสังฆมณฑล / ประเทศ รับรองให้ประกาศปีแพร่ธรรม

ตุลาคม 2005
17 -21 นำเสนอต่อ "สงฆ์ทั่วถิ่นไทย"
23 ตุลาคม 2005 ประกาศปีแห่งการแพร่ธรรม
วันแพร่ธรรมสากล ( วันมิสซัง ) ทุกวัด ทุกสังฆมณฑล
เริ่มรณรงค์ นำเสนอแนวความคิด จัดกิจกรรม เตรียมชุมนุมระดับสังฆมณฑล

ตุลาคม 2005- พฤษภาคม 2006
 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่องานแพร่ธรรมสู่ปวงชนระดับสังฆมณฑล ( ภายใน ก.ย.2005 )
จัดชุมนุม ระดับวัด ระดับสถาบัน ระดับองค์กร ฯลฯ
ก่อนระดับสังฆมณล
นำเสนอแนวคิดบทเทศน์อบรมสัตบุรุษ 16 หัวข้อ
นำเสนอคำสอนธรรมทูต10 บทเรียน
นำเสนอแนวปฏิบัติเพื่อจัดกิจกรรมระดับวัด โรงเรียน
สร้างความสำนึกในการแพร่ธรรม
สร้างจิตตารมณ์การแพร่ธรรม
สร้างบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน
เน้นให้กลุ่มกิจกรรมคาทอลิกทำการแพร่ธรรม

พฤษภาคม  2006
25 พฤษภาคม 2006 การชุมนุม ระดับสังฆมณฑล
จัดทำกรอบแนวทางเสนอให้ ทุกสังฆมณฑลจัดชุมนุมของตน
วันเฉลองนักบุญเปโตร และเปาโล วันอาทิตย์

สิงหาคม 2006
12 ชุมนุมระดับชาติ
11 สิงหาคม 2006 ผู้ที่จะร่วมงานแพร่ธรรมงานชุมนุมระดับทวีปมาก่อน 1 วัน
12 สิงหาคม 2006 จัดกิจกรรมเรื่องงานแพร่ธรรม ตั้งแต่เช้า ณ บ้านเณรเล็กยอแซฟ อุปถัมภ์ กลุ่มเป้าหมาย 3000 คน
พิธีบวช สังฆานุกร

ตุลาคม 2006
19-22 การชุมนุมระดับทวีปจาก 23 ประเทศ ณ โรงแรม Lotus hotel pangsuankaew จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1000 คน