ความหมายของสัญลักษณ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนที่ทวีปเอเชีย
 : ทุกประเทศในทวีปเอเชีย
 
ไม้กางเขน
 : พระเยซูคริสตเจ้า
 
นกพิราบ
 : พระจิตเจ้า
 
ไม้กางเขนภายในนกพิราบล้อมรอบแผนที่
 : พระเยซูเจ้าในองค์พระจิตเจ้าที่โอบล้อมทวีปเอเชีย
 
“บอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย”อยู่เหนือแผนที่
 : ทุกประเทศในทวีปเอเชียจะบอกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้า
 
“จงไป...และเล่าให้เขาฟัง”
 : จากพระวรสารนักบุญมาระโก 5:19 พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงกลับบ้าน ไปหาญาติพี่น้องของท่าน เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่าน” 
 
ลายไทยที่เป็นเปลวเพลิง
 : จัดขึ้นที่ประเทศไทย และในขณะเดียวกันเปลวเพลิงจากองค์พระเยซูเจ้าทรงปลุกเร้าชาวเอเชียให้ไปและบอกเล่าเรื่องพระเยซู

Map of Asia
 : Every nation in Asia
 
The Cross
 : Jesus Christ
 
The Pigeon
 : Holy Spirit
 
Cross inside of the Pigeon surrounding the map
 : Jesus in the Holy Spirit who embraces Asia.
 
“Telling the story of Jesus in Asia” over the map
 : Every nation in Asia will tell the story of Jesus.
 
“Go…and tell them…”
 : From the Gospel of Mark 5:19 Jesus said “Go   home    to your  people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you.”
 
Thai Art Work in flame of fire
 : Being organized in Thailand, at the same time fire from Jesus animates us Asians to go and tell the story of Jesus.