ภาพรวมการสรุป    ”งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ” (BMC) ทั้ง 6 เขต     ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2549

โดย...แผนกธรรมทูต อัีครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เขตที่ 1 จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
เวลา 16.00 น. การบรรยายเรื่อง “การแพร่ธรรม” โดยอุปสังฆราชจำเนียร กิจเจริญ
เวลา 17.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพร้อมแห่ศีลมหาสนิท โดยพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน
เวลา 19.00 น. การแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าในแดนดินถิ่นสยาม” ของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนและคณะเยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 การจัดแสดงนิทรรศการบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทั้ง 145 บอร์ดของส่วนกลางที่จัดให้นั้นทางโรงเรียนยังจัดนิทรรศการได้ยังไม่ตรงกับเนื้อหาที่ให้ไปซักเท่าไหร่เพราะเนื้อหาที่ติดบอร์ดไม่ได้จัดตามสุจิบัตรที่ให้ไป แต่พอมองภาพรวมก็ถือว่าจัดได้น่าดูอยู่มากเพียงแต่ต้องปรับปรุงการจัดเรียงบอร์ดซึ่งควรจะจัดเนื้อหาให้ตรงกับที่ส่วนกลางไปให้

เขตที่ 2 จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 ณ.วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้
เวลา 9.00 น. บรรดาพี่น้องสัตบุรุษวัดต่างๆ ในเขต 2 ชมนิทรรศการ
-วโรกาสมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
-งานแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
-งานแพร่ธรรมของวัด และโรงเรียน ในเขต 2
เวลา 10.30 น. ขบวนแห่เริ่มเดินเข้าสู่วัด
-พิธีถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
-จบพิธีถวายพระพรและอาเศียรวาทราชสดุดี
-ประธานนำสวดบทภาวนาพิเศษในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
-เริ่มพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดยอุปสังฆราชจำเนียร กิจเจริญ เป็นประธาน
-บทภาวนาหลังรับศีล พิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิท
เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมภาคบ่าย
-กิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ ในเขต 2
-การแสดงบนเวที
-แข่งขันตอบปัญหา/เกมพระคัมภีร์
-ประกวดร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์
-ต้นไม้แห่งชีวิต

เขตที่ 3 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียน ตรีมิตรวิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. แข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์
เล่าเรื่องพระเยซูเจ้า
เวลา 09.45 น. เตรียมเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อหัวหน้าเขต คุณพ่อ สำรวย กิจสำเร็จ
- พิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิท
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมทั้งชมการแสดงจินตลีลา (5 ชุด)
- ชุดที่ 1 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา (เพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้า)
- ชุดที่ 2 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง (เพลงมั่นใจในพระองศ์)
- ชุดที่ 3 โรงเรียนประชานาถ (เพลงน้ำจากพระทัย)
- ชุดที่ 4 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา (เพลงเลือกเดินตามพระองศ์)
- ชุดที่ 5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ (เพลงภารกิจแห่งรัก)

เขตที่ 4 จัดขึ้นโอกาสฉลองวัดนักบุญอันตน ณ.วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว โดยพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน และมีพิธีเคารพศีลมหาสนิทโอกาสปีแห่งการแพร่ธรรม ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2549
เวลา 10.00 น. พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
-พระสงฆ์หัวหน้าเขตกล่าวรายงานต่อประธาน
-ประธานเปิดกรวยราชสุดุดี
-ทุกท่านขับบทเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
-ประธานกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี มหาราชา
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
 - พิธีเคารพศีลมหาสนิท
 - ประธานตั้งศีลมหาสนิท
 - ขบวนแห่ไปรอบวัด

เขตที่ 5 วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) เขต 5 ร่วมใจกันมาร่วมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดพระตรีเอกภาพ พิธีแห่ศีลมหาสนิทและงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 โดยมีพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้นมีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 9.00 น. สภาภิบาลวัดจัดนิทรรศการงานแพร่ธรรมของเขต 5 มีการจัดนิทรรศการของส่วนกลางที่ส่งให้ 145 บอร์ด
เวลา 10.00 น. เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ
-พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูเปิดกรวยดอกไม้ถวายพรและคำนับ
-คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล กล่าวอาเศียรวาท
-ทุกคนถวายคำนับ
-ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 11.30 น. พิธีเคารพศีลมหาสนิท
 - ประธานตั้งศีลมหาสนิท
 - ขบวนแห่ไปรอบวัด

เขตที่ 6 วัดนักบุญยวง บัปติสตา (เจ้าเจ็ด) จัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (BMC) พร้อมทั้งจัดงานเคารพศีลมหาสนิทและแห่ศีลด้วย โดยมีคุณพ่อ วิทยา แก้วแหวน เป็นประธานเปิดนิทรรศการงานแพร่ธรรมของทุกโรงเรียนในเขต 6 รวมทั้งบอร์ดนิทรรศการที่ส่วนกลางส่งให้ 145 บอร์ด
เวลา 9.00 น. คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ประธานในงานเปิดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ ในเขต 6 และบอร์ดนิทรรศการของส่วนกลางทั้ง 145 บอร์ดพร้อมทั้งเดินชมนิทรรศการ
เวลา 10.00 น. พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 - ประธานเปิดกรวยราชสุดุดี
           - ทุกท่านขับบทเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
           - ประธานกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี มหาราชา
 - พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
                       - พิธีเคารพศีลมหาสนิท
 - ประธานตั้งศีลมหาสนิท
 - ขบวนแห่ไปรอบวัด
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมรับชมการแสดงจากโรงเรียนของเขต 6