รายชื่อคณะกรรมการ ในการจัดเตรียม งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย  (พร้อมเบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก)

โดย...แผนกธรรมทูต อัีครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คณะกรรมการดำเนินงาน

1.คุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล :รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ โทร. (01-991-5812)

2.เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย : ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายการธรรมทูตและการอบรมศึกษาฯ  (02-631-0084-5 )

3.คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช : รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณฯ  ( 09-010-4488)

4.คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ :รับผิดชอบฝ่ายกิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน (01-844-9402)

5.ซิสเตอร์บุญเรือน หมั้นทรัพย์  :(ผู้แทน)เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา   (02-300-4553-62 ต่อ 1306 )

6.คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ  :เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อเยาวชน (01-840-7884)

7.คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ :รับผิดชอบฝ่ายงานบวช งานการเฝ้าศีล : ศีลมหาสนิทเพื่อการแพร่ธรรม (09-026-9391)

8.คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล :เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม (01-829-6568)

9.คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน  :ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  (01-372-4159)

10.คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน  :รับผิดชอบฝ่ายการแบ่งปันประสบการณ์ (01-821-3151)

11.ซิสเตอร์จันทนา  สิริจันทนากูล: รับผิดชอบงานฝ่ายนิทรรศการหน่วยงานในสภาพระสังฆราช-สังฆมณฑล-คณะนักบวช (07-271-3107)

12.คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ :รับผิดชอบฝ่ายการแสดงบนเวที : มหกรรมการแพร่ธรรมคาทอลิก ( 09-938-1149)

13.คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  :รับผิดชอบฝ่ายสถานที่ (01-922-8073)

14.คุณพ่อวรยุทธ  กิจบำรุง  :รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ (01-815-7566)

15.คุณพ่อประเสริฐ  ตรรกเวศม์ :รับผิดชอบฝ่ายชมรมนักธุรกิจ (01-805-4108)

16.คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา :รับผิดชอบฝ่ายอาหาร (09-858-4078)

17.คุณพ่อวิวัฒน์   แพร่ศริ:รับผิดชอบฝ่ายบุคคลากรที่มาร่วมงาน (09-483-7878)

18. คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ :เลขาธิการคณะกรรมการฯเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (01-293-5611)  (ผู้ประสานคณะกรรมการในการเตรียมและเนินงาน TMC)