ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน
 Evangelii Nuntiandi 

Thailand Mission Congress 2006

การชุมนุมแพร่ธรรมระดับชาติ 2006

 

อารัมบท

 

พระคริสตเจ้าเคยประกาศพระวรสารฉันใด
พระศาสนจักรรับหน้าที่ประกาศพระวรสารฉันนั้น

 

การประกาศพระวรสารคืออะไร

 

สาระของการประกาศพระวรสาร

 

วิธีการประกาศพระวรสาร

 

ผู้ที่จะรับการประกาศพระวรสาร

 

ผู้ประกาศพระวรสาร

 

จิตตารมณ์ของการประกาศพระวรสาร

 

ข้อสรุป