ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

Evangelii Nuntiandi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อสรุป

สารที่มอบให้โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์

81. พี่น้องและลูกทั้งหลาย นี่แหละคือเสียงร้องที่ออกจากก้นบึ้งหัวใจของเรา กระท้อนตอบเสียงของพี่น้องของเราที่ชุมนุมในสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 3...นี่แหละ คือสารที่เราใคร่มอบให้ท่านในปลายปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งอำนวยให้เราเห็นกระจ่างว่าแต่ก่อนถึงความต้องการและได้ยินเสียงคร่ำครวญของพี่น้องมากมาย ทั้งที่เป็นคริสตชนและมิใช่คริสตชนซึ่งคอยให้พระศาสนจักรพูดเพื่อช่วยให้เขารอด

ขอให้ความสว่างของปีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่องแสงในบรรดาพระศาสนจักรท้องถิ่นและกรุงโรม เพื่อวิญญาณนับจำนวนล้านๆ ดวงซึ่งกลับคืนดีกับพระเป็นเจ้า จะส่องแสงต่อไปหลังปีพระการุณ อาศัยโครงการงานอภิบาลสัตบุรุษซึ่งการประกาศพระวรสารเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญ ของจงส่องแสงต่อไปสำหรับเวลาอีกไม่กี่ปีก่อนจะถึงศตวรรษใหม่และก่อนจะขึ้นคริสตศักราชรอบพันปีที่สามด้วย

พระแม่มารีย์เป็นผู้นำการประกาศพระวรสาร

82. นี่แหละคือความปรารถนา ที่เรามีความยินดีและมอบฝากไว้ในพระหัตถ์และพระทัยของพระแม่มารีย์ผู้นิรมล ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่อุทิศแด่พระแม่เป็นพิเศษ และเป็นวันครบรอบสิบปีที่ปิดการประชุมสังคายนาวาติกันที่ 2 เมื่อ ในพระนามของพระคริสตเจ้า เราขออวยพรพวกท่านกลุ่มคณะและครอบครัวของท่าน ตลอดจนทุกคนอันเป็นที่รักของท่าน เราขออวยพรด้วยถ้อยคำ ที่นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวฟีลิปปีว่า “ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้งที่ข้าพเจ้าวอนขอพระพรเพื่อทุกท่านด้วยความชื่นชมเสมอ...ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับท่านทั้งหลายก็เหมาะสมแล้ว เพราะข้าพเจ้ามีท่านอยู่ในใจท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระหรรษทานร่วมกับข้าพเจ้าทั้งเมื่อข้าพเจ้าถูกจองจำ และเมื่อข้าพเจ้าทำงานปกป้องให้การประกาศข่าวดีมั่งคงอยู่ได้ พระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่า ข้าพเจ้ารักและเอ็นดูท่านเพียงใดในความรักของพระคริสตเยซู” (ฟป 1 : 3-4. 7-8) เช้าวันพระจิตตาคม พระแม่ได้เป็นองค์ประธานด้วยการภาวนาในการเริ่มต้นประกาศพระวรสารด้วยแรงกระตุ้นของพระจิต ขอให้พระแม่เป็นดาวเด่นจรัสแสงของการประกาศพระวรสารซึ่งปรับปรุงอยู่เสมอ การประกาศพระวรสารอย่างนี้ที่พระศาสนจักรต้องส่งเสริมและกระทำให้ลุล่วงสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ ตามคำสั่งของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นยุคที่ยากลำบากและเป็นทั้งยุคที่เต็มไปด้วยความหวัง

ให้ไว้ ณ กรุงโรม ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
ในวันสมโภชพระแม่พรหมจารีมารีย์ปฏิสนธินิรมล
วันที่ 8 ธันวาคม  1975 อันเป็นปีที่ 13 แห่งสมณสมัยของเรา
(ลงพระนาม) เปาโลที่ 6