เอกสารประกอบกิจกรรม
(Thailand Mission Congress)

AD GENTES
งานธรรมทูต :
จุดหมายโดยเฉพาะของงานแพร่ธรรมก็คือ ประกาศข่าวดี และปลูกฝังพระศาสนจักรลงในหมู่ชาติหรือหมู่ชนที่พระศาสนจักรยังมิได้หยั่งรากลงไป ขอให้มีกลุ่มคริสตชนของคนพื้นเมืองโดยเฉพาะที่เกิดจากพระวาจาของพระเป็นเจ้า และตั้งขึ้นอย่างสมควร เจริญงอกงามทั่วไปในโลกและสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยกำลังของตนเอง กับความแก่กล้าเข้มแข็งพอสมควร ขอให้กลุ่มคริสตชนเหล่านี้ซึ่งมีฐานานุกรมของตนเองร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกับหมู่ประชาสัตบุรุษกับมีเครื่องมืออันจำเป็นสำหรับเจริญชีวิตแบบคริสตชนอย่างสมบูรณ์

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evangelii Nuntiandi
ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน : การประกาศพระวรสารคืออะไร งานประกาศพระวรสารเป็นเรื่องสลับซับซ้อนในงานประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร แน่นอนมีส่วนประกอบและลักษณะบางประการที่ต้องเน้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ส่วนประกอบและลักษณะบางประการนั้นมีความสำคัญมาก จนอาจจะมีคนถือเอาเองว่า เป็นการประกาศพระวรสารนั้นเอง ดังนี้เคยมีคนนิยามการประกาศพระวรสารว่า เป็นการประกาศพระคริสตเจ้าแก่ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ก็มี เป็นการเทศนาก็มี เป็นการอธิบายคำสอนก็มี เป็นการประกอบพิธีศีลล้างบาปและศีลอื่นๆ ก็มี

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nostra aetate
ศาสนสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักร :
ในสมัยของเรานี้มนุษยชาติสนิทใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และชาติต่าง ๆ ยิ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น. พระศาสนาจักรพิจารณาด้วยความสนใจยิ่งขึ้นว่า ตนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับศาสนาที่มิใช่คริสต์ศาสนา เนื่องจากมีภาระหน้าที่ต้องส่งเสริมเอกภาพและความรักระหว่างมนุษย์และแม้ระหว่างชาติต่าง ๆ พระศาสนจักรขอพิจารณาในที่นี้ก่อนว่า มนุษย์มีอะไรร่วมกันและมีอะไรชักจูงมนุษย์ให้มาร่วมชีวิตเป็นมิตรกัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย
ชุมชนคริสตชนในเอเชียถูกเรียกร้องให้ต้องเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าต่อไปด้วย "ใบหน้าแบบเอเชีย" (EA 20) นี่คือพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระศาสนจักรสามารถมอบให้เอเชีย" (EA 10) เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ที่สภาพระสังฆราชเอเชียได้ทำการไตร่ตรอ งอย่างลึกซึ้งถึงพันธกิจที่ถือเป็นอภิสิทธิ์นี้  บริบทเอเชียที่มีลักษณะจำเพาะชี้นำให้ใช้วิธีการแบบเอเชียในการแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า  และจะต้องปฏิบัติกันใน "การเสวนาสม่ำเสมอ ทำด้วยใจสุภาพ และด้วยความรัก" กับคนยากจน กับวัฒนธรรมท้องถิ่น และกับขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอื่นๆของชาวเอเชีย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .