การจัดกิจกรรมวันชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย”
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2006

โดย...แผนกธรรมทูต อัีครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความเคลื่อนไหวของ”การจัดกิจกรรมวันชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย”
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2006  บริเวณ โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เซอร์วาเลนติน ซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน คุณพ่อ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานและความเคลื่อนไหวของการจัดงาน “การชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย” (TMC) ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2549 ที่ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โดยดิฉันได้ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดมาเพื่อบอกความเป็นไปของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ...เริ่มกันเลยนะคะ

1.“การจัดกิจกรรมวันชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทยในวันที่ 11 สิงหาคม 2006” สาเหตุที่เกิดการประชุมในครั้งนี้ เนื่องมาจากการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการจัดงาน TMC เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ณ บ้านผู้หว่านเห็นชอบกับข้อเสนอของสมาชิกที่ให้เปิดการชุมนุมฯในวันที่ 11 สิงหาคมอีกวันหนึ่ง นอกเหนือจากวันที่ 12 สิงหาคม เพราะมีเรื่องที่น่าสนใจจากกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆอย่างมาก ผลการประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

1.1บุคคลเป้าหมาย คือ บรรดาครู-นักเรียน และผู้สนใจในเขตปริมณฑล ประมาณ 10,000 คน โดยคุณพ่อวิวัฒน์ จะได้เชิญผู้นำโรงเรียนต่างๆเข้าปรึกษาหารือต่อไป (ส่วนในวันที่ 12 สิงหาคมเชิญชวนพระสงฆ์นักบวช บรรดาสัตบุรุษ เยาวชน นักเรียนคาทอลิก ทั้งในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลต่างๆ)

1.2วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา เรื่องของพระเยซู แบบ interactive ได้มีส่วนร่วม ได้กระทำกิจกรรม เรียนรู้โดยการลงมีกระทำ โดยผ่านทางซุ้มความรู้ต่างๆ

1.3กิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมที่จะจัดทำในวันที่ 12 สิงหาคม โดยมีเพียงบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไป

1.4ควรจัดบูธที่เป็นการทำวจนพิธี หรือการภาวนา และการให้ข้อมูลการเข้าร่วมงาน ในสถานที่ที่ทุกคนผ่านมา เพราะผู้เข้าร่วมงานไม่ได้มาพร้อมๆกัน
1.5เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักพระเยซูมากขึ้นควรจัดให้มีข้อความพระคัมภีร์ หรือภาพพระคัมภีร์ติดไว้ตามทางเดิน ให้ทุกคนได้เห็น ทั้งทางเข้าและทางออก
1.6ให้จัดทำสมุดเล่มเล็กๆ เป็น Passport แจกผู้เข้าร่วมงาน เพื่อจะได้จดบันทึกความรู้จากกิจกรรมต่างๆ
2.กำหนดการวันที่ 11 สิงหาคมมีดังนี้
-09.00 น.  พิธีเปิด โดย ฯพณฯ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ บนเวทีใหญ่ และเริ่มกิจกรรมต่างๆ
-กิจกรรมบนเวทีใหญ่ ประกอบด้วย การนำเสนอเกี่ยวกับแพร่ธรรมจากโรงเรียนต่างๆในรูปแบบต่างๆ การนำเสนอการเล่าเรื่องพระเยซูของนักเรียนที่ชนะเลิศจากสังฆมณฑลและโรงเรียนต่างๆ การขับร้องเพลงประสานเสียงที่เกี่ยวกับการแพร่ธรรม การแสดงดนตรีและความสามารถพิเศษของเยาวชน
-กิจกรรม ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเคิ้ล เป็นการแข่งขันการตอบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ธรรมสำหรับนักเรียนในระดับต่างๆ
-การเฝ้าศีลมหาสนิทและการสวดสายประคำ ให้ใช้วัดบ้านเณรยอแซฟ
-การจัดเวทีเสวนา ณ ห้องประชุมเล็ก บ้านเณรยอแซฟ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ การจัดกิจกรรมแพร่ธรรมในโรงเรียน การจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์
-กิจกรรมตามบูธต่างๆให้จัดนาทีทองเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจจะจัดการแจกรางวัลหรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
-กิจกรรมต่างๆจะจบในเวลาประมาณ 14.00 น. เพื่อให้นักเรียนเดินทางกลับได้อย่างสะดวก
-รายละเอียดของงานจะได้มีการประชุมผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆอีกครั้งหนึ่ง
3.การจัดกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ จะเป็นผู้ประสานงาน ส่วนในการออกจดหมายต่างๆจะปรึกษากับทางคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
     และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการผู้เตรียมงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2549 นี้...โดยดิฉันเองอยากจะเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านไปร่วมงานในครั้งนี้กันเยอะๆนะคะ เพราะว่าทุกท่านที่เตรียมงานกันก็เพื่อทุกท่านจะได้ทั้งความบันเทิง ความสนุก ได้ทั้งบุญกันถ้วนหน้าแน่นอนค่ะ..มาร่วมงานกันเยอะๆนะค่ะ
 และสำหรับการอบรม “การสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี”ที่จัดขึ้นทั้ง 3 สังฆมณฑลดิฉันเองก็มีการประเมิลผลจากคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ มาฝากให้เราได้ติดตามกันด้วยนะค่ะ..

การประเมินผลการอบรมการสร้างผู้นำการประกาศข่าวดี
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2006/2549
ณ บ้านผู้หว่าน สานพราน นครปฐม

1. เนื้อหาการอบรม
ตรงจุดประเด็น7คน
มีเนื้อหาดีมาก48คน
เนื้อหาดีที่สุด7คน

2.กระบวนการอบรม
มีประสิทธิผล17คน
มีประสิทธิผลมาก38คน
มากที่สุด7คน

3.หัวข้อในการอบรมที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด
บทที่ 1ความสำคัญของการประกาศข่าวดี8 คน
บทที่ 2  ขั้นตอนการประกาศข่าวดี25 คน
บทที่ 3ข่าวดีที่เราประกาศ9คน
บทที่ 4แผนการของพระเจ้า9 คน
บทที่ 5ปัญหาที่เกิดขึ้น-บาป9 คน
บทที่ 6 พระเยซูเจ้า-องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่บาป1คน
บทที่ 7 การเชื้อเชิญและอุทิศตนเพื่อพระคริสตเจ้า5คน
บทที่ 8การสร้างความสัมพันธ์15คน
บทที่ 9การเป็นประจักษ์พยาน15คน
บทที่ 10 พระเยซูคริสต์ผู้ประกาศข่าวดี7คน
บทที่ 11 การอภิบาลและการติดตามผล20คน
ชอบทุกหัวข้อ5คน

4. ท่านคิดว่าในการอบรม 3 วันที่ผ่านมา สิ่งที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีอะไร
1.เข้าใจการประกาศข่าวดีมากขึ้น มีความมั่นใจ มีกำลังใจ มีความมุ่งมั่น และการอุทิศตนในการประกาศข่าวดีเพิ่มมากขึ้น36 คน
2.ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้นำในการประกาศข่าวดีมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 18 คน
3.ทำให้รู้สึกว่าต้องสวดภาวนามากขึ้น  รู้จักวิธีสวดภาวนา      13 คน
4.รักพระคัมภีร์มากขึ้น ตระหนักว่า จะต้องอ่านและใช้พระคัมภีร์ให้มากขึ้น   12 คน
5.ซาบซึ้งในความรักของพระ รักพระ เชื่อในพระ ไว้วางใจในพระเป็นเจ้า และมีประสบการณ์กับพระมากขึ้น 12 คน
6.พระรักฉัน ฉันเป็นเครื่องมือของพระ มีชีวิตที่สนิทกับพระมากขึ้น    9 คน
7.เข้าใจแผนการของพระ เข้าใจตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น9 คน
8.ใกล้ชิดพระจิตเจ้ามากขึ้น เข้าใจถึงพระจิตทรงสถิตกับเราตลอดเวลา 7 คน
9.มีโอกาสทบทวนชีวิตในการรับใช้พระ มีความพร้อมที่จะทำงานเพิ่มมากขึ้น    3 คน
10.มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นมากขึ้น เห็นความสำคัญของกันและกัน 2 คน

5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ
1.ให้มีการแบ่งกลุ่มแบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้มากขึ้น
2.ให้มีการฝึกปฏิบัติมากกว่านี้
3.เวลาในการอบรมน้อยเกินไป
4.ควรมีเวลาให้ซักถาม
5.หลังบทเรียนน่าจะมีการสรุปให้
6.อยากให้มีการอบรมต่อเนื่อง และมีการติดตามผล
7.ให้มีนันทนาการมากหน่อย
8.ขอให้รักษาเวลา
9.เวลาว่างก็ว่างเกิน
10.ให้วิทยากรเตรียมพร้อมมากกว่านี้
11.การให้เข้ากลุ่ม คำถามไม่ชัดเจน ไม่ทราบว่าจะต้องมีผู้แทนกลุ่มออกมารายงานหรือไม่

การประเมินการอบรม
1.การประเมินผลรวม(น้อย-ปานกลาง-ดีมาก)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

1

1

9

26

22

10

2.บรรลุวัตถุประสงค์ (น้อย-ปานกลาง-ดีมาก)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

4

9

25

16

7