รายชื่อคณะกรรมการในจัดเตรียมงานชุมนุม  ( TMC )

โดย...สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายชื่อคณะกรรมการ ในการจัดเตรียม
งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมในประเทศไทย
(Thailand Mission Congress)

ประธานกิตติมศักดิ์ : ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเคิ้ล  มีชัย กิจบุญชู
ประธานการจัดงาน : อัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
คณะที่ปรึกษา :
1.ฯพณฯ พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร
2.ฯพณฯ พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
3.ฯพณฯ พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
4.ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
5.ฯพณฯ พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
6.ฯพณฯ พระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
7.ฯพณฯ พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์
8.ฯพณฯ พระสังฆราช ฟีลิป บรรจง ไชยรา
คณะกรรมการดำเนินงาน
1.คุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล :รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
2.เซอร์วาเลนติน  มุ่งหมาย : ผู้ช่วยเลขาธิการสภาฯ ฝ่ายการธรรมทูตและการอบรมศึกษาฯ
3.คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช : รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณฯ
4.คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ :รับผิดชอบฝ่ายกิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน
5.ซิสเตอร์บุญเรือน หมั้นทรัพย์  :(ผู้แทน)เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา
6.คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ  :เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อเยาวชน
7.คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ :รับผิดชอบฝ่ายงานบวช ง านการเฝ้าศีล : ศีลมหาสนิทเพื่อการแพร่ธรรม
8.คุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล :เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม
9.คุณพ่อวิทยา  แก้วแหวน  :ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน
10.คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน  :รับผิดชอบฝ่ายการแบ่งปันประสบการณ์
11.ซิสเตอร์จันทนา  สิริจันทนากูล: รับผิดชอบงานฝ่ายนิทรรศการหน่วยงานในสภาพระสังฆราช-สังฆมณฑล-คณะนักบวช
12.คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ :รับผิดชอบฝ่ายการแสดงบนเวที : มหกรรมการแพร่ธรรมคาทอลิก
13.คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  :รับผิดชอบฝ่ายสถานที่
14.คุณพ่อวรยุทธ  กิจบำรุง  :รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์
15.คุณพ่อประเสริฐ  ตรรกเวศม์ :รับผิดชอบฝ่ายชมรมนักธุรกิจ
16.คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา :รับผิดชอบฝ่ายอาหาร
17.คุณพ่อวิวัฒน์   แพร่ศริ:รับผิดชอบฝ่ายบุคคลากรที่มาร่วมงาน
18. คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ :เลขาธิการคณะกรรมการฯเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน
(ผู้ประสานคณะกรรมการในการเตรียมและเนินงาน TMC)