การประสานงานการจัดงานวันที่ 11 -12 สิงหาคมที่บ้านเณรยอแซฟ

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดของการเตรียมงาน TMC   “งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม” ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2549ณ. บ้านเณรเล็กยอแซฟฯ สามพราน

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00 น. ที่บ้านเณรเล็กยอแซฟสามพราน ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงาน TMC โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นแกนนำในการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้รับผิดช อบจากฝ่ายต่างๆ เข้ามาร่วมประชุมเตรียมงานพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าว่าแต่ล่ะฝ่ายได้จัดตรียมความพร้อม “งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม” ไปแล้วอย่างไรบ้าง....

ในการจัดงาน “งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม” ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2549 เรามาเริ่มกันที่ มองภาพรวมในวันที่ 11 ส.ค. 2549 ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการเน้นที่กลุ่มของเยาวชนและตัวแทนของแต่ล่ะสังฆมณฑลที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับเอเชีย (AMC) ที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 300 คน...
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อเยาวชน ได้นำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมงานสำหรับเยาวชนในครั้งนี้ว่า ในการจัดงานในครั้งนี้ทางเยาวชนได้ให้ผู้ร่วมงานทุกคน ใส่เสื้อสีขาวกันทุกคน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน และอาสาสมัคร จำนวน 35 คน สถานที่จัดกิจกรรมคือ  โรงเรียนยอแซฟ (หญิง) สามพราน จ. นครปฐม สถานที่พักคือ บ้านสวนยอแซฟ สำหรับเยาวชนหญิง พักที่บ้านสวนยอแซฟรองรับได้ประมาณ 400 คน เยาวชนชายพักที่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประมาณ 500 คน  จิตตาภิบาลเยาวชนเยาวชน พักห้องคู่บ้านสวนยอแซฟรับได้ 24 ท่าน อาหารที่บ้านสวนยอแซฟ มื้อล่ะ 30 บาท (5 มื้อ) ในงานครั้งนี้ทางเยาวชนมีกิจกรรมมายมายในงานไม่ว่าจะเป็น การแบ่งปันประสบการณ์หัวข้อ “เยาวชนกับงานแพร่ธรรม” สลับกับ การแสดงบนเวที การแสดง คอนเสริต์ รวมพลังคนรักดนตรี และกิจกรรม Walk Rally การแพร่ธรรม การตอบคำถามประกอบเพลงทั้งนี้ทางเยาวชนยังจะเข้าร่วมแสดงเต้นท์นิทรรศการ ผลงาน กิจกรรม และจำหน่ายสินค้าของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชนในวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ด้วยค่ะ..

  สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ติดตามมาฝากกันสำหรับงานในวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ก็มีดังนี้นะค่ะ ในการประชุมครั้งนี้มีการวางตัวคณะกรรมการพร้อมทั้งหน้าที่ ที่ฝ่ายต่างๆรับผิดชอบ

1.งานการเฝ้าศีล ศีลมหาสนิทเพื่อการแพร่ธรรม ผู้รับผิดชอบ คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ จัดการเฝ้าศีลมหาสนิทเพื่อการแพร่ธรรมแบ่งการเฝ้าศีลเป็นรอบๆ ไป ทั้งหมด 4 รอบตามเวลา ใช้สถานที่ คือ วัดของบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์

2.งานฝ่ายการแบ่งปันประสบการณ์ ผู้รับผิดชอบ คุณพ่อ เอกพงษ์ พงษสูงเนิน ลักษณะงาน เชิญบุคคลที่ทำงา นด้านแพร่ธรรม ทั้งพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส มาแบ่งปันประสบการณ์การมีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นรอบๆ รอบล่ะ 45 นาที ใช้สถานที่ คือ ห้องประชุมใต้วัดบ้านเณรเล็กยอแซฟ ความจุ 200 คน

3.ฝ่ายนิทรรศการหน่วยงานในสภาพระสังฆราช ผู้รับผิดชอบ ซิสเตอร์จันทนา สิริจันทนากูล

4.ฝ่ายกิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน การตอบปัญหา การเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้เพื่อนฟัง ผู้รับผิดชอบ คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาคณะกรรมการ ฯ เพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม โดยจัดการแข่งขันเป็นรอบๆ

5.ฝ่ายการแสดงบนเวที มหกรรมการแพร่ธรรมคาทอลิก ผู้รับผิดชอบ คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ในนามของคณะกรรมการฯ เพื่อดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในงานวันที่ 12 สิงหาคม 2549 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.เริ่มด้วยคณะนักร้องประสานเสียง 5 คณะ ต่อด้วยภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น. จะมีการแสดง 2 ชุด เป็นการแสดงประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมในประเทศไทยโดยคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และจากนั้นเป็นการแสดงคอนเสิร์ต “เพื่อชีวิตผู้แพร่ธรรม” และพบกับดาราและศิลปินมากม ายในงานครั้งนี้ด้วยนะค่ะ สถานที่ที่ใช้จัดงานในครั้งนี้คือ หอประชุมเซนต์ไมเคิล บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

6.ฝ่ายการจัดงานบวชที่จะจัดช่วงเย็นของงานวันที่ 12 สิงหาคม 2549 มีพิธีบวชสังฆนุกรทั้งหมด 9 องศ์ การแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม 16 คน และผู้อ่านพระคัมภีร์ 12 คน ผู้รับผิดชอบในงานนี้คือ คุณพ่อสมพร อุปพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการฯ เพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก งานเริ่มเวลา 17.00 น. ใช้สถานที่ คือ หอประชุมอเนกประสงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

7.สถานที่ที่ใช้จัดงานในครั้งนี้คือ บริเวณของบ้านเณรเล็กยอแซฟอุปถัมภ์ ผู้รับผิดชอบคือ คุณพ่อ วิชชุกรณ์  เกตุภาพ อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

8.การออกร้านของฝ่ายชมรมนักธุรกิจคาทอลิก เป็นการนำเสนอสินค้าทั้งเล็กและใหญ่ที่มีเจ้าของหรือผู้บริหารที่เป็นคาทอลิกเข้าร่วมแสดงสินค้า เพื่อให้บรรดาคาทอลิกทั่วไปได้รู้จักและสนับสนุนกันและกัน ผู้รับผิดชอบคุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ จิตตาธิการชมรมนักธุรกิจคาทอลิก

9.ฝ่ายอาหารสำหรับผู้มาร่วมงานและพระสงฆ์นักบวชตลอดงาน ทั้งมื้อเช้า เที่ยงและเย็น ผู้รับผิดชอบคือ คุณพ่อ ไพฑูรย์ หอมจินดา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายปกครองวัด เราบริการแบบการขายที่ราคาถูก สถานที่คือ ในบริเวณสนามบาสระหว่างอาคารเรียน

10. ฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมในงานครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการแพร่ธรรม เกี่ยวกับพระคัมภีร์ การทำต้นไม้แห่งชีวิต 73 ต้นโดยคัดพระวาจาจากพระคัมภีร์แบ่งให้แต่ล่ะเขตจัดทำและประดับไฟไว้ที่ต้นไม้ทุกต้น การแสดงนิทรรศการ การออกบุธ จากโรงเรียนทั้ง 6 เขต ร่วมแสดงงานแพร่ธรรมภายในโรงเรียนออกสู่สายตาให้ชมในวันงานวันที่ 12 สิงหาคม นี้ด้วย..

 และนี่เป็นรายละเอียด ความคืบหน้าจากการทางคุณพ่อวัชศิลป์ ได้ประชุมพูดคุยกับทางคณะกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันที่  17 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเตรียมงาน “การชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม” (TMC) ว่าเราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้ว

ดิฉันเองก็อยากจะเชิญชวนสัตบุรุษทุกท่านมาร่วมงานในครั้งนี้กันเยอะๆนะคะ เพราะได้ทั้งบุญและได้รับความบันเทิงเป็นอย่างมาก และถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมงานนี้ (TMC) ดิฉันเองก็จะติดตามมาฝากกันอีกนะค่ะในโอกาสต่อไป…