ข่าวสาร TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ภาพรวมการดำเนินงานปีแพร่ธรรมและ TMC

1.งานชุมนุมเยาวชนเพื่อการแพร่ธรรม
•วัน/เวลา/สถานที่ : วันศุกร์ที่ 11 - เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2006 โดยวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม ชุมนุมที่ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม และวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ร่วมงานมหกรรมการแพร่ธรรมประเทศไทยที่บ้านเณรยอแซฟฯ
•ผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายธรรมทูตและการอบรมศึกษาคาทอลิก โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน(คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.งานประชุมเตรียมผู้เข้าร่วมประชุม AMC เชียงใหม่(300 คน)
•วัน/เวลา/สถานที่ : วันศุกร์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2006 โดยวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมประชุมที่บ้านผู้หว่าน วันเสาร์ที่ 12 ร่วมงานมหกรรมการแพร่ธรรมประเทศไทยที่บ้านเณรเล็กยอแซฟฯ
•ผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายธรรมทูตและการอบรมศึกษาคาทอลิก โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.งานมหกรรมการแพร่ธรรมประเทศไทย:เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย
•วัน/เวลา/สถานที่ : วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2006  เวลา 08.30-18.00 น.
•ผู้รับผิดชอบทั่วไป : ฝ่ายธรรมทูตและการอบรมศึกษาคาทอลิก
•ผู้รับผิดชอบฝ่ายสถานที่ : คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (0-1922-8073)
•ฝ่ายพิธีงานบวช : คุณพ่อบ้านเณรใหญ่
•ฝ่ายกิจกรรมบนเวที : คุณพ่อไพศาล อานามวัฒน์ (0-9938-1149)
•ฝ่ายกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน : คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ (0-1844-9402)
•ฝ่ายติดต่อศิลปินดารานักร้องนักแสดง : คุณศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ คุณเอนก ไมเคิ้ล คุณสมมิตร คงมั่นประกายกิจ
•ฝ่ายอาหาร : คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา (0-9858-4078) ชมรมฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
•ฝ่ายการแสดงสินค้าจากบริษัทห้างร้านคาทอลิก : คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ (0-1805-4108) คุณปรีชา ประกอบกิจ ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
•ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานสภาพระสังฆราช 26 หน่วยงาน : คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
•ฝ่ายนิทรรศการ-กิจกรรมของ-และสินค้า OPOP 10 สังฆมณฑล : คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ติดต่อ คุณพ่ออุปสังฆราช และ ผู้อำนวยการ PMS ของแต่ละสังฆมณฑล
•ฝ่ายของที่ระลึกและงบประมาณ : คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิข
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -