ข่าวสาร TMC

โดย...แผนกธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กิจกรรมงานแพร่ธรรมตามโครงการต่าง ๆ   : กิจกรรมจากส่วนกลางอบรมผู้ประกาศข่าวดี
( เชียงใหม่ / นครสวรรค์  / นครราชสีมา )

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่เชียงใหม่

พิธีเปิดงานอบรมผู้ประกาศข่าวดี

คุณพ่อวัชศิลป์ กล่าวเปิดงานอบรมผู้นำการประกาศข่าวดี

พระคุณเจ้า สังวาลย์ กล่าวเปิดงานผู้นำการประกาศข่าวดี

บรรยากาศเข้ารับการอบรม ที่เชียงใหม่

คุณพ่อวัชศิลป์ อบรม ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

พิธีรับประกาศนียบัตร คุณพ่อสันติ ปิตินิจนิรันดร์ จากสังฆมณฑลนครสวรรค์

คุณพ่อ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มอบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรม