ขอเชิญร่วมงานมหกรรม ชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับประเทศไทย
THAILAND MISSION CONGRESS
11-12 สิงหาคม 2006 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

โดย...แผนกธรรมทูต อัีครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2006

09.00 น. พิธีอาเศียรวาทในวโรกาส 60 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
+ เปิดงานมหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับประเทศไทยโดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
09.30 น.
ชมกิจกรรมและนิทรรศการ”นาทีทอง แบ่งปันประสบการณ์ ชีวิตกับพระเยซูเจ้า”
+ การเฝ้าศีลและสวดสายประคำ
+ การประกวดและแข่งขัน ตอบคำถาม “เพื่อนแท้ปีแพร่ธรรม” เวลา 10.00 -12.00 น. ( ระดับมัธยมต้น - ปลาย ห้องประชุมปิติมหาการุณย์ บ้านผู้หว่าน )
+ การแสดงต่างๆ บนเวที จาก 10 สังฆมณฑล
+ การเสวนาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เรื่งพระเยซูเจ้า
-พระเยซูเจ้ากับเด็ก
-พระเยซูเจ้ากับเยาวชน
-พระเยซูเจ้ากับงานอภิบาลเยาวชนต่างศาสนา
+ การบรรยายพิเศษเรื่อง
-ศาสนสัมพันธ์
-โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี
-กิจกรรมแพร่ธรรมในโรงเรียนและกระแสเรียก
+ ชมสวนต้นไม้แห่งชีวิต
-กิจกรรม “เพื่อนแท้พระคัมภีร์”
+ การแสดง แสง สี เสียง ชุดเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าในแดนดินถิ่นสยาม
-รอบที่ 1 เวลา 11.15 น.
-รอบที่ 2 เวลา 13.30 น.
เวลา 14.30 น. พิธีปิด

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2006

09.00 น. พิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพิธีเปิดงานมหกรรมชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
09.30 น. เริ่มกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
+ นิทรรศการ”ถนนสายแพร่ธรรม”
+ การเฝ้าศีลมหาสนิท
+ การแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ
+ การแข่งขันตอบคำถาม “เพื่อนแท้ปีแพร่ธรรม”  เวลา 10.00 - 12.00 น. ( ระดับอุดมศึกษา ครู และบุคคลทั่วไปห้องประชุม ยวง นิตโย บ้านผู้หว่าน )
+ การแสดงและการขับร้องประสานเสียง 4 คณะ ณ.เวทีใหญ่ ระหว่าง 10.00-11.20 น.
+ คอนเสิร์ต “ดนตรีเพื่อชีวิตผู้แพร่ธรรม” ณ. เวทีใหญ่ ระหว่าง12.00 – 14.00 น.
+ การแสดงประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมการแพร่ธรรมในประเทศไทย ณ. เวทีใหญ่ ระหว่าง 14.00 -15.30 น.
เวลา 16.00 น.  พิธีอาเศียรวาทในวโรกาส 60 ปี แห่งการครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 16.30 น.  พิธีมิสซาแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ และพิธีบวชสังฆนุกร

หมายเหตุ 1. มีอาหารเที่ยงราคาถูกบริการตามอัธยาศัย
     2. รายการต่างๆจะมีรายละเอียดในแผ่นพับแจกให้ตามซุ้มต่างๆ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

งานชุมนุมเยาวชนในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2006 โรงเรียนยอแซฟ ( หญิง ) ::
7.00 น.  ลงทะเบียน แจกสูจิบัตร
08.30 น. อุ่นเครื่องบนเวที
09.30 น. พิธีเปิดแบบเยาวชนโดย พระคาร์ดินิัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ “เยาวชนกับการแพร่ธรรมในปัจจุบัน”
10.30 น. ทอล์กโชว์ “เยาวชนกับงานแพร่ธรรม” สลับกับการแสดงบนเวที
12.00 น. อาหารเที่ยง คอนเสิร์ต “รวมพลังคนรักดนตรี”
14.30 น. วอล์ก แรลลี่การแพร่ธรรม
16.30 น. พัก เวลาส่วนตัว
18.00 น. อาหารเย็น
19.30 น. ภาวนาเทเซ่ รับศีลอภัยบาป อวยพรศีลมหาสนิท พิธีปิด