กำหนดการงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับชาติ 2006 ในประเทศไทย
วันที่ 11-12 สิงหาคม ค.ศ.2006

โดย...แผนกธรรมทูต อัีครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักการและเหตุผล

การชุมนุนมงานแพร่ธรรมทวีปเอเชียครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 33 เป็นการชุมนุมที่พระเยซูเจ้าชาวเอเชีย ได้เชิญชาวเอเชีย 11 คนไปชุมนุมยังภูเขาที่แคว้นกาลิลี ณ ที่นั้นเอง คือ จุดเริ่มต้นของการเริ่มงานแพร่ธรรมไปทั่วเอเชียและทั่วโลก “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตรและพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”     (มธ.28:19-20)
นักบุญมาระโกยังได้บันทึกต่อไปว่า “บรรดาศิษย์ก็แยกย้ายออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานกับเขา และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา”(มก.16:20) พวกเราบรรดาศิษย์ของพระองค์ในสมัยปัจจุบันก็ได้พยายามสืบทอดการแพร่ธรรมต่อเนื่องเสมอมา

บัดนี้สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่สำหรับจัด “งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของทวีปเอเชียในประเทศไทย 2006” (Asian Mission Congress 2006) ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย(FABC) ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม ค.ศ. 2006 พระศาสนจักรแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายธรรมทูตและการอบรมศึกษาคาทอลิกในสภาพระสังฆราชฯจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และเห็นว่าเป็นโอกาสดียิ่งที่พระศาสนจักรในประเทศไทยจะจัดการฟื้นฟู และปลุกจิตสำนึกต่อภารกิจงานธรรมทูต/งานแพร่ธรรม เพื่อคริสตชนชาวไทยจะได้มีใจร้อนรนและมีแนวทางในการดำเนินงานธรรมทูต/งานแพร่ธรรม ตามที่พระเยซูคริสตเจ้าได้ตรัสสั่งไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”(มธ.28:19) ในเวลาเดียวกันก็เป็นการเตรียมตัวร่วมงาน “งานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของทวีปเอเชียในประเทศไทย 2006” (Asian Mission Congress 2006) ด้วย

วัตถุประสงค

1.เพื่อทำความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของงานธรรมทูต/แพร่ธรรม ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2.เพื่อปลุกจิตสำนึกคริสตชนให้มีจิตใจเร่าร้อนในการลงมือปฏิบัติงานธรรมทูต/แพร่ธรรม อย่างจริงจังและเกิดผล
3.เพื่อให้ผู้มีประสบการณ์งานธรรมทูต/แพร่ธรรม ได้แบ่งปันความเข้าใจและวิธีการทำงานแก่ผู้เข้าร่วมการชุมนุม
4.เพื่อเป็นการเตรียมผู้แทนจากประเทศไทยที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมของทวีปเอเชียในประเทศไทยระหว่างวันที่ 19-22  ตุลาคม ค.ศ.2006

ลักษณะของงานชุมนุม

งานชุมนุมจะแบ่งออกเป็น 2 วันด้วยกัน คือ

1.วันที่ 11 สิงหาคม 2006
1.1เป็นงานชุมนุมของผู้แทนจากสังฆมณฑลและสถาบันรวมทั้งนักบวชจำนวนประมาณ    300 คน เพื่อเตรียมสู่งานชุมนุมระดับทวีป โดยจัดที่บ้านผู้หว่าน

1.2เป็นการชุมนุมเยาวชนทั่วประเทศจำนวนประมาณ 1000 คน ที่บ้าน  สวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชนประเทศไทย ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์(แผนกหญิง)

1.3เป็นการชุมนุมของนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ในการเข้าร่วมชมนิทรรศการ การแข่งขัน การประกวด การศึกษาความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา จำนวนประมาณ 10,000 คน ณ บ้านเณรเล็กนักบุญยอแซฟ

2.วันที่ 12 สิงหาคม 2006 เป็นงานชุมนุมใหญ่ระดับประเทศ ที่บ้านเณรเล็กนักบุญยอแซฟ สามพราน โดยเริ่มตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น.

2.1ภาคเช้า เป็นกิจกรรมตามบูธต่างๆของ 5 หน่วยงานหลัก คือ สังฆมณฑลต่างๆ คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงานในสภาพระสังฆราช ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก และการศึกษา การแสดงดนตรีบนเวที การภาวนาเพื่อการแพร่ธรรม การแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ

2.2ภาคบ่าย เป็นการแสดงประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมในประเทศไทย การแสดงคอนเสริตประวัติศาสตร์เพลงศักดิ์สิทธิ์

2.3การถวายราชสดุดีและการถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ

2.4เวลา 16.00 น. พิธีบวชสังฆานุกร และการแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์