ความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา Nostra aetate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศาสนาต่าง ๆ ที่มิใช่คริสตศาสนา

2. ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ที่สุดจนถึงทุกวันนี้ เราเห็นว่าในชนชาติต่าง ๆ มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถึงพละกำลังอันเร้นลับ ซึ่งอยู่ในกระแสสิ่งของและเหตุการณ์ของชีวิตมนุษย์. บางครั้งก็มีกระทั่งการยอมรับนับถือพระเจ้าสูงสุดหรือพระบิดา. ความรู้สึกและรับรู้เช่นนี้ทำให้ชีวิตของเราซาบซ่านไปด้วยความสำนึกในเรื่องศาสนาอย่างลึกซึ้ง.

ส่วนบรรดาศาสนาที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมเจริญขึ้น ก็พยายามจะตอบปัญหาเหล่านั้นด้วยความรู้ที่ละเอียดกว่าและภาษาพูดที่กล่อมเกลาดีกว่า. ดังนั้นในศาสนาฮินดู มนุษย์พยายามไตร่ตรองข้อลึกลับเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและอธิบายออกมาเป็นเรื่องนิยายมากมายไม่รู้จบ กับพยายามค้นคว้าทางปรัชญา เขาแสดงความรอดร้นจากความกระวนกระวายแห่งสภาพมนุษย์ของเราด้วยการเจริญชีวิตอย่างเคร่งครัดแบบต่าง ๆ บ้าง ด้วยการพิจารณารำพึงอย่างซาบซึ้งบ้าง ด้วยการหลบเข้าพักพิงในพระเจ้าโดยความรักและไว้ใจบ้าง

 ในพุทธศาสนาตามที่มีหลายแบบยอมรับว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงมานี้ไม่เที่ยงแท้เลย และสอนหนทางที่มนุษย์อาจเดินไปถึงสภาพที่หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงได้ด้วยจิตใจศรัทธาและไว้ใจ หรือบรรลุถึงความรู้เห็นแจ้งอย่างสูงสุดด้วยความพยายามของตนหรือด้วยความช่วยเหลือที่มาจากเบื้องบน. เช่นเดียวกับศาสนาอื่น ๆ ทั่วไปในโลกพยายามจะแก้ความกระวนกระวายของหัวใจมนุษย์ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเสนอ “มรรค” หลาย “มรรค” ซึ่งได้แก่พระธรรม คำสอน กฎชีวิต และจารีตพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
 

พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ปัดทิ้งสิ่งใดที่จริงและศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเหล่านี้ พระศาสนาจักรพิจารณาด้วยความเคารพอย่างจริงใจซึ่งวิธีปฏิบัติและดำรงชีวิต ตลอดจนกฎและพระธรรมคำสอนเหล่านี้ ถึงแม้จะผิดกับที่ตนเองถือและสอนหลายประการแต่บ่อยครั้ง ก็นำแสงจากองค์ความจริงมาให้ ซึ่งฉายส่องความสว่างแก่มนุษย์ทุกคน อย่างไรก็ตามพระศาสนจักรประกาศและมีพันธะที่จะไม่หยุดยั้งประกาศองค์พระคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต (ยน. 14:6)

ในพระองค์นั้นมนุษย์ต้องพบชีวิตทางศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม และในพระองค์นั้น พระเป็นเจ้าทรงได้รับทุกสิ่งกลับมาคืนดีกับพระองค์ (ดู 2 คร. 5:18-19).
ฉะนั้นพระศาสนจักรจึงขอเตือนลูก ๆ ให้รับรู้ ป้องกันและทำให้คุณค่าทางจิตใจ ทางศีลธรรม และทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวคนต่างศาสนาเหล่านี้. ให้ลูก ๆ ทำเช่นนี้โดยติดต่อเจรจาร่วมมือกับผู้ที่ถือศาสนาอื่นด้วยความฉลาดรอบคอบและความรัก และโดยแสดงความเชื่อและเจริญชีวิตแบบคริสตชน