ความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา Nostra aetate

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อารัมบท

คำแถลงของสภาสังคายนา
เรื่อง ความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักร กับ บรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา

อารัมภบท
1. ในสมัยของเรานี้มนุษยชาติสนิทใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และชาติต่าง ๆ ยิ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น. พระศาสนาจักรพิจารณาด้วยความสนใจยิ่งขึ้นว่า ตนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับศาสนาที่มิใช่คริสต์ศาสนา เนื่องจากมีภาระหน้าที่ต้องส่งเสริมเอกภาพและความรักระหว่างมนุษย์และแม้ระหว่างชาติต่าง ๆ พระศาสนจักรขอพิจารณาในที่นี้ก่อนว่า มนุษย์มีอะไรร่วมกันและมีอะไรชักจูงมนุษย์ให้มาร่วมชีวิตเป็นมิตรกัน

ด้วยว่าชนทุกชาติเป็นประชาคมเดียวกัน ชนทุกชาติมีต้นกำเนิดอันเดียวกันเพราะพระเป็นเจ้าให้มนุษยชาติทั้งมวลอาศัยอยู่บนพื้นพิภพ. (ดู กจ. 17:26) ชนทุกชาติมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เอาพระทัยสอดส่อง แสดงพระทัยดีและตั้งพระทัยช่วยมนุษย์ทุกคนให้เอาตัวรอด (ดู ปชญ. 8:1; กจ. 14:17; รม. 2:6-7; 1 ทธ. 2: 4) จนกว่าบรรดาผู้ได้รับเลือกสรรจะชุมนุมอยู่ร่วมกันในสันตินคร ซึ่งจะสุกใสด้วยสิริโรจนาการของพระเป็นเจ้าและประชาชนทุกชาติและเดินตามแสงโชติช่วงของพระองค์ (ดู วว.)

มนุษย์ทั้งหลายคอยให้มวลศาสนาตอบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งยังซ่อนเร้นอยู่เกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ในอดีตก็เหมือนกับในปัจจุบัน ยังทำให้หัวใจของมนุษย์ปั่นป่วนวุ่นวายอย่างหนักหน่วงอยู่ เช่น มนุษย์เป็นอะไร? ความหมายและจุดหมายของชีวิตคืออะไร? ความดีคืออะไร? และบาปคืออะไร? ต้นกำเนิดและจุดหมายของความทุกข์คืออะไร? อะไรเป็นหนทางสำหรับบรรลุถึงความสุขแท้? ความตาย การพิพากษา และการรับรางวัลตอบแทนหรือรับโทษเมื่อตายแล้ว คืออะไร?  ที่สุดอัตถ์ลึกลับประการสุดท้ายที่ไม่รู้จะพูดอย่างไร ถูกเกี่ยวกับชีวิตของเราซึ่งเราถือกำเนิดและกำลังเดินมุ่งไปหานั้นเป็นอะไร?