การประกาศพระเยซูเจ้าให้ชาวเอเชีย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. เรื่องราวของพระเยซูในเอเชีย

โดยการเอาแบบอย่างของบรรดาสานุศิษย์สมัยแรกๆ   ชุมชนคริสตชนในเอเชียถูกเรียกร้องให้ต้องเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าต่อไปด้วย "ใบหน้าแบบเอเชี ย" (EA 20) นี่คือพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระศาสนจักรสามารถมอบให้เอเชีย" (EA 10) เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ที่สภาพระสังฆราชเอเชียได้ทำการไตร่ตรอ งอย่างลึกซึ้งถึงพันธกิจที่ถือเป็นอภิสิทธิ์นี้  บริบทเอเชียที่มีลักษณะจำเพาะชี้นำให้ใช้วิธีการแบบเอเชียในการแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า  และจะต้องปฏิบัติกั นใน "การเสวนาสม่ำเสมอ ทำด้วยใจสุภาพ และด้วยความรัก" กับคนยากจน กับวัฒนธรรมท้องถิ่น และกับขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอื่นๆของชาวเอเชีย  กระบวนการนี้ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของพื้นฐานชาวเอเชีย เน้นการพึ่งพากันและกัน (ying yang) ซึ่งมีอยู่แล้วระหว่างประชากร วัฒนธรรม ศาสนาต่างๆ และวิสั ยทัศน์โลกทั่วไป  จุดเริ่มต้นก็คือ "การอยู่กับประชาชน ตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยความรู้สึกเฉียบไวต่อการประทับอยู่ของพระเจ้าในวัฒนธรรมและข นบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาต่างๆ อีกทั้งเป็นประจักษ์พยานต่อคุณค่าแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า  อาศัยการอยู่ของท่านท่ามกลางเขา ความเอื้ออาทร  กา รแบ่งปัน และพระวาจา  ชุมชนคริสตชนในเอเชียควรเอาใจใส่ที่จะต้องเจริญเติบโตขึ้นในคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่เอเชียโปรดปรานและหึงหวงเป็นพิเศ ษ เช่น การชอบความเงียบและการนั่งสมาธิ ความเรียบง่าย ความปรองดองสมานฉันท์ การไม่ยึดติด การไม่นิยมใช้ความรุนแรง  การยอมรับผู้ที่นับถือแตกต่าง  ขยันทำงาน มีระเบียบ กระหายเรียนรู้ ฝักใฝ่หลักปรัชญา เคารพชีวิต เมตตาสัตว์ทุกชนิด  ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  เคารพนับถือบิดามารดา ผู้อาวุโส ปู่ย่าตาทวด และรักชีวิตชุมชน (EA 6)   

สำหรับคริสตชนในเอเชีย "การประกาศองค์พระคริสตเจ้าก่อนอื่นใด หมายถึงการเจริญชีวิตเหมือนพระองค์ท่ามกลางเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอื่น และปฏิ บัติหน้าที่อาศัยพลานุภาพแห่งพระหรรษทานของพระองค์" กระบวนการนำเอาวัฒนธรรมเข้าสู่พิธีกรรมของเราตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า "พระศาสนจักรที่ยืนหยัด พร้อมกับพี่น้องชายหญิงศาสนาอื่น ในเรื่องที่ต้องเผชิญกับประเด็นแห่งชีวิตและความตายจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ พูดอีกอย่างหนึ่งคือ วัฒนธรรมของพระ ศาสนจักเอง จะต้องได้รับการปรับในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ลึกลงไป มากกว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องจารีตพิธีและสัญลักษณ์เท่านั้น" การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสาม ารถก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ขอร้องพระศาสนจักรในเอเชียใน (EA 21-22)