AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำสรุป

42.บรรดาพระปิตาจารย์แห่งสภาสังคายนาพร้อมด้วยพระสันตะปาปาสำนึกอย่างแรงกล้าถึงหน้าที่ต้องแพร่ขยายอาณาจักรของพระเป็นเจ้าทั่วไป ขอคารวะผู้ประกาศข่าวดีทุกคนด้วยความรักยิ่ง โดยเฉพาะที่สุดผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะพระนามของพระคริสตเจ้า  และขอร่วมในความทุกข์ทรมานของเขาด้วย

ท่านเหล่านี้ก็ร้อนรนด้วยความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงร้อนรนด้วยความรักต่อมนุษย์  โดยที่สำนึกว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ที่ดลบันดาลให้อาณาจักรของพระองค์มาถึงโลก เขาจึงภาวนาร่วมกับ

คริสตชนทุกคน เพื่อว่าอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ราชินีแห่งเหล่าอัครธรรมทูต  นานาชาติจะได้รับการชักนำให้มารู้จักความจริงโดยเร็วที่สุด (1 ทธ 2:4) และพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า  ซึ่งส่องแสงเปล่งปลั่งบนพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าจะได้เริ่มทอแสงเพื่อทุกคนโดยพระจิต (2 คร 4: 6)

ข้อความแต่ละข้อทั้งสิ้นที่ประกาศไว้ในสังฆธรรมนูญฉบับนี้  บรรดาปิตาจารย์ได้เห็นชอบแล้วทั้งนั้น  อาศัยอำนาจของท่านอัครธรรมทูต  ซึ่งเราได้มอบจากพระคริสตเจ้า  เราพร้อมกับบรรดาปิตาจารย์ที่เคารพเหล่านี้ ในพระจิตเจ้า จึงเห็นชอบกำหนดและตราไว้ และสิ่งใดที่สภาสังคายนาได้ตราขึ้น  เราก็สั่งให้ประกาศใช้เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเป็นเจ้า

กรุงโรม ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร

วันที่ 7 ธันวาคม 1965

เรา - เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก