AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าที่ธรรมทูตของคณะนักบวช

40.คณะนักบวชที่ถือชีวิตรำพึงภาวนาหรือทำงาน ก็มีส่วนร่วมและยังมีส่วนร่วมอยู่อย่างสำคัญในงานแพร่ธรรมไปทั่วโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ สภาสังคายนาเต็มใจรับรู้คุณงามความดีของคณะนักบวชเหล่านี้ และขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่เขาได้ทำการเสียสละมากมายเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้าและงานรับใช้วิญญาณ สภาสังคายนาขอเตือนคณะนักบวชเหล่านี้ให้ยืนหยัดอยู่ในงานที่ได้เริ่มทำมาแล้วโดยไม่ท้อถอย เพราะทราบแล้วว่าคุณธรรมความรักซึ่งเขาจำเป็นต้องบำเพ็ญถือให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นกระแสเรียกของเขานั้น ผลักดันและบังคับเขาให้มีจิตตารมณ์และทำงานที่มีลักษณะเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง

คณะนักบวชที่ถือชีวิตรำพึงภาวนานั้น เมื่อสวดภาวนาทำการใช้โทษบาปและสู้ทนความทุกข์ลำเค็ญ ก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้มนุษย์กลับใจ เพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ที่ส่งคนงานไปเกี่ยวเก็บข้าวของพระองค์ (เทียบ มธ 9:38) ตามกำหนดของเรา เปิดใจของคนที่มิใช่คริสตชนให้ฟังพระวรสาร (เทียบ กจ 16:14) และบันดาลให้พระวาจาแห่งความรอดเกิดผลขึ้นในใจของมนุษย์ (เทียบ 1 คร 3:7) ยิ่งกว่านั้น ยังขอร้องคณะนักบวชเหล่านี้ให้สร้างสำนักขึ้นในดินแดนมิสซังเหมือนที่บางคณะได้ทำมาแล้ว  เพื่อว่าเมื่อเจริญชีวิตในแบบที่เข้ากับประเพณีนิยมทางศาสนาอย่างแท้จริงของชาติต่างๆ เขาจะได้เป็นองค์พยานประกาศพระศักดานุภาพและความรักของพระเป็นเจ้า  อีกทั้งการร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระคริสตเจ้าในท่ามกลางคนที่มิใช่คริสตชนอย่างดีวิเศษ

ส่วนคณะนักบวชที่ถือชีวิตประเภททำงาน  ไม่ว่าจะมีจุดหมายธรรมทูตแท้ๆ ทีเดียวหรือไม่ก็ตาม  ให้ตั้งปัญหาถามตนเองต่อหน้าพระเป็นเจ้าอย่างจริงใจว่า  ตนจะขยายงานเพื่อขยายอาณาจักรของพระเป็นเจ้าให้กว้างออกไปได้หรือไม่  จะทิ้งงานบางอย่างไว้ให้คนอื่นเพื่อทุ่มเทสติกำลังในงานมิสซังได้หรือไม่ จะรับทำงานในมิสซัง  โดยถ้าจำเป็นจะดัดแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับ แต่ยังถือตามจิตตารมณ์ของผู้สถาปนาคณะอยู่ได้หรือไม่ และวิธีดำเนินชีวิตตามเคยของเขาเป็นการประกาศข่าวดีที่ปรับเข้ากับอุปนิสัยและสภาพของประชาชนในถิ่นนั้นอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่

เพราะเหตุว่าคณะนักบวชฆราวาสที่อยู่ในโลก  ยิ่งวันยิ่งเจริญขึ้นในพระศาสนจักรตามการดลใจของพระจิตเจ้า  งานช่วยเหลือของคณะเหล่านี้ซึ่งอยู่ใต้อำนาจของพระสังฆราชอาจเป็นผลดีในมิสซังได้หลายๆ ทาง เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เขาได้อุทิศตัวอย่างสิ้นเชิงเพื่องานประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าแก่โลก