AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าที่ธรรมทูตของพระสงฆ์

39. พระสงฆ์เป็นผู้แทนพระคริสตเจ้า  และเป็นผู้ร่วมมือกับคณะสังฆราชในหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์สามประการ  ซึ่งมีลักษณะเดียวกับภารกิจของพระศาสนจักร  ฉะนั้นพระสงฆ์ต้องเข้าใจโดยถ่องแท้ว่า ชีวิตของตนได้อุทิศเพื่อรับใช้มิสซังด้วย  เพราะเหตุว่าพระสงฆ์ชิดสนิทกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะ  และยังชักนำคนอื่นให้มาร่วมชิดสนิทนี้โดยหน้าที่ของตนซึ่งโดยมากเกี่ยวกับศีลมหาสนิทที่ทำให้พระศาสนจักรพร้อมมูล  พระสงฆ์จึงเว้นที่จะไม่รู้สึกไม่ได้ว่ายังขาดอีกเพียงใด พระกายจึงจะเติบใหญ่อย่างเต็มที่ และจะต้องทำอีกเพียงใด  พระกายจึงจะยิ่งวันยิ่งเติบใหญ่ขึ้นอีก ฉะนั้นพระสงฆ์จะต้องดำเนินการให้ความห่วงใยทางด้านอภิบาลสัตบุรุษเกิดประโยชน์แก่การแพร่ข่าวดีในหมู่คนที่มิใช่คริสตชนด้วย

ในงานหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษ พระสงฆ์จะต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้สัตบุรุษมีความร้อนรนในการแพร่ธรรมไปทั่วโลก โดยการอธิบายคำสอนและเทศน์สอนให้เขารู้ถึงเรื่องพระศาสนจักรมีหน้าที่ประกาศพระคริสตเจ้าแก่คนต่างศาสนา โดยสอนครอบครัวคริสตชนให้รู้ถึงความจำเป็นและเกียรติที่จะชักจูงให้มีกระแสเรียกเป็นธรรมทูตในหมู่บุตรชายและบุตรหญิงของตน โดยเตือนให้เยาวชนในโรงเรียนและสมาคมคาทอลิกต่างๆ มีความร้อนรนในงานธรรมทูตจนบางคนคิดอยากไปประกาศข่าวดีในภายหน้า พระสงฆ์ต้องสอนสัตบุรุษให้สวดภาวนาอุทิศแก่มิสซัง และไม่อายที่จะขอทานจากเขา เหมือนกับว่ากลายเป็นคนขอทานเพื่อพระคริสตเจ้าและเพื่อความรอดของวิญญาณไปฉะนั้น

อาจารย์ในสามเณราลัยและมหาวิทยาลัยจะต้องสอนเยาวชนให้รู้ถึงสภาพแท้จริงของโลกและของพระศาสนจักร เพื่อเขาจะได้เห็นความจำเป็นต้องประกาศเทศนาสอนคนที่มิใช่คริสตชนอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เป็นการหล่อเลี้ยงความร้อนรนของเขา เวลาสอนวิชาสัจธรรม คัมภีร์ ศีลธรรมและประวัติศาสตร์จะต้องชี้ให้เขาสังเกตงานด้านแพร่ธรรมซึ่งมีอยู่ในวิชานั้นๆ เพื่อว่ามโนธรรมธรรมทูตของผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์ในภายหน้าจะได้รับการฝึกอบรมด้วยวิธีนี้