AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าที่แพร่ธรรมของพระสังฆราช

38.ในฐานะเป็นสมาชิกของคณะสังฆราชซึ่งเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากคณะอัครสาวกพระสังฆราชทั้งหลายได้รับการอภิเษกมิใช่เพื่อสังฆมณฑลใดสังฆมณฑลหนึ่งเท่านั้น  แต่เพื่อความรอดของโลกทั้งโลกด้วย  คำสั่งของพระคริสตเจ้าให้ไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกรูปทุกนามนั้น (มก 16:15) เป็นคำสั่งโดยตรงและเบื้องแรกถึงบรรดาพระสังฆราชพร้อมกับเปโตรและโดยต้องขึ้นกับเปโตร  จากเรื่องนี้จึงเกิดความร่วมสนิทและการร่วมมือของพระศาสนจักรต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทำงานแพร่ข่าวดีต่อไป  เพราะความร่วมสนิทกันนี้เอง  พระศาสนจักรแต่ละแห่งจึงต้องมีความห่วงใยถึงพระศาสนจักรอื่นๆ ทั้งหมด ; พระศาสนจักรต่างๆ ย่อมบอกความต้องการแก่กันและกัน และมอบสิ่งของให้แก่กัน  เพราะการขยายพระกายของพระคริสตเจ้านั้นเป็นหน้าที่ของคณะสังฆราชทั้งคณะ

พระสังฆราชเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังฆมณฑลของตน เมื่อพระสังฆราชกระตุ้น ส่งเสริม และควบคุมงานธรรมทูต  ก็เท่ากับทำให้จิตตารมณ์และความร้อนรนในงานธรรมทูตดำรงอยู่และเหมือนกับเห็นได้ จนสังฆมณฑลทั้งสังฆมณฑลเป็นธรรมทูตไป

พระสังฆราชมีหน้าที่ต้องดำเนินงานในสังฆมณฑลของตน  เร้าใจสัตบุรุษ  โดยเฉพาะในหมู่คนเจ็บพิการและคนมีความทุกข์เข็ญ ให้ถวายคำภาวนาและการใช้โทษบาปแด่พระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจเพื่องานประกาศศาสนาทั่วโลก พระสังฆราชต้องยินดีส่งเสริมกระแสเรียกเยาวชนและผู้ได้รับศีลบวชให้ไปเข้าคณะธรรมทูต และรู้คุณยินดีที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกบางคนทำงานธรรมทูต  พระสังฆราชมีหน้าที่ต้องเตือนและช่วยคณะนักบวชของสังฆมณฑลให้มีส่วนร่วมในงานของมิสซัง ; พระสังฆราชมีหน้าที่ต้องส่งเสริมกิจการของคณะนักบวชธรรมทูตในหมู่สัตบุรุษของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการธรรมทูตในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปาเอง ความจริงเป็นการชอบแล้วที่ต้องถือกิจการเหล่านี้ว่ามีความสำคัญเป็นเอก เพราะมีวิธีที่จะปลูกฝังจิตตารมณ์ธรรมทูตและสากลอย่างแท้จริงลงในใจของชาวคาทอลิกตั้งแต่อายุยังเยาว์    และมีวิธีที่จะเก็บเงินอุดหนุนได้อย่างมีผล เพื่อประโยชน์ของทุกมิสซังตามความต้องการของแต่ละแห่ง

เนื่องจากยิ่งวันยิ่งมีความต้องการคนงานในสวนองุ่นของพระเป็นเจ้ามากขึ้น  และเพราะพระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลก็ปรารถนาจะมีส่วนในงานแพร่ธรรมทั่วโลกยิ่งขึ้น สภาสังคายนานี้ปรารถนาอย่างร้อนแรงให้พระสังฆราชคิดถึงเรื่องทำการแพร่ธรรมในภาคหลายแห่งไม่ได้ เพราะขาดแคลนพระสงฆ์อย่างร้ายแรง  และให้พระสังฆราชส่งพระสงฆ์ดีๆ บางองค์ที่สมัครไปทำการแพร่ธรรมและเตรียมตัวเท่าที่ควรแล้ว ไปยังสังฆมณฑลที่ขาดแคลนพระสงฆ์ พระสงฆ์เหล่านี้จะปฏิบัติงานธรรมทูตอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่ง โดยถือว่าเป็นงานรับใช้ช่วยเหลือกัน

เพื่อให้งานธรรมทูตของพระสังฆราชปฏิบัติได้อย่างมีผลดียิ่งขึ้นสำหรับประโยชน์ของพระศาสนจักรทั่วไป เป็นการสมควรที่สภาสังฆราชจะควบคุมงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการร่วมมืออย่างมีระเบียบในท้องที่ของตน

ในที่ประชุมสภา ให้พระสังฆราชพูดถึงพระสงฆ์ประจำสังฆมณฑลที่จะส่งไปทำการแพร่ธรรมในประเทศต่างๆ ; ให้พูดถึงจำนวนเงินที่กำหนดตามส่วนรายได้ซึ่งทุกสังฆมณฑลจำต้องบริจาคทุกปีให้แก่งานมิสซัง; ให้พูดถึงการควบคุมและหาช่องทางและวิธีที่จะช่วยมิสซังได้โดยตรง; ให้พูดถึงการช่วยเหลือคณะธรรมทูตและสามเณราลัยที่ฝึกพระสงฆ์ของสังฆมณฑลไปทำงานมิสซัง และเมื่อต้องการ ก็ให้พูดถีงการตั้งคณะนักบวชธรรมทูตและสามเณราลัยคณะสงฆ์สังฆมณฑลสำหรับมิสซังขึ้น; ให้พูดถึงการส่งเสริมให้สถาบันเหล่านี้กับบรรดาสังฆมณฑลมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

สภาสังฆมณฑลยังมีหน้าที่ต้องตั้งและส่งเสริมกิจการที่อำนวยให้คนที่มาจากประเทศมิสซังเพื่อทำงานหรือเพื่อเรียนนั้น  ได้รับการต้อนรับฉันพี่น้องและความเอาใจใส่อภิบาลทางวิญญาณตามสมควร เมื่อคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในประเทศของเรา  ชนชาติที่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้  และประชาคมที่เป็นคริสตชนตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วก็มีโอกาสจะติดต่อเจรจากับชนชาติต่างๆ ที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวดี  และแสดงให้เขาเห็นพระพักตร์แท้จริงของพระคริสตเจ้าด้วยงานรับใช้ช่วยเหลือแสดงความรักที่ตนทำ