AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หน้าที่ธรรมทูตของประชาคมคริสตชน

37.เนื่องจากประชากรของพระเป็นเจ้าดำรงชีวิตอยู่ในหมู่ประชาคม  เป็นต้นหมู่ประชาคมสังฆมณฑลและสังฆตำบล และเนื่องจากประชากรนั้นเหมือนกับปรากฏให้เห็นได้ในหมู่ประชาคมเหล่านี้ การเป็นองค์พยานประกาศพระคริสตเจ้าในนานาชาติจึงเป็นหน้าที่ของประชาคมด้วย

พระคุณการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงจิตใจจะเจริญงอกงามในหมู่ประชาคมใหม่ไม่ได้  ถ้าแต่ละประชาคมไม่ขยายขอบเขตความรักของตนไปจนสุดแดนพิภพ  กับมีความห่วงใยถึงคนที่อยู่ไกลเหมือนกับมีความห่วงใยต่อผู้ที่เป็นสมาชิกของตนเอง

ด้วยประการฉะนี้แหละ ประชาคมทั้งประชาคมจะภาวนาร่วมมือกันและปฏิบัติงานอยู่ในท่ามกลางชนชาติต่างศาสนา โดยอาศัยลูกของคนเหล่านี้แหละที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรมาให้ทำหน้าที่อันเลิศประเสริฐนี้

จะเป็นการดีมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ไม่ควรจะละเลยงานแพร่ธรรมสากลเสีย  ที่จะทำการติดต่อกับธรรมทูตที่ไปจากประชาคมนั้นเอง  หรือติดต่อกับสังฆตำบลหรือสังฆมณฑลสักแห่งหนึ่งในประเทศมิสซัง เพื่อแสดงให้เห็นการร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างประชาคมต่างๆ เรืองนี้จะได้เป็นเรื่องเตือนความศรัทธาซึ่งกันและกัน