AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การร่วมมือกัน

อารัมภบท

35.เนื่องจากพระศาสนจักรทั้งหมดเป็นธรรมทูต  และงานแพร่ข่าวดีเป็นหน้าที่ขั้นมูลฐานแห่งประชากรของพระเป็นเจ้า  สภาสังคายนาจึงขอเชิญชวนคริสตชนทุกคนให้ทำการฟื้นฟูภายในตัวอย่างถึงรากเหง้า เพื่อว่าเมื่อมีความสำนึกอย่างแรงกล้าถึงความรับผิดชอบของตนในการแพร่ข่าวดีแล้ว จะได้มีส่วนร่วมในงานธรรมทูตในหมู่คนต่างศาสนา