AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประสานงานระหว่างสถาบันความรู้

34.การปฏิบัติงานธรรมทูตอย่างถูกต้องและมีระเบียบ  เรียกร้องให้ผู้ประกาศข่าวดีได้รับการเตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาให้ไปประกอบภารกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อเจรจากับบรรดาศาสนาและวัฒนธรรมที่มิใช่ของคริสตชนและยังเรียกร้องให้ผู้ประกาศข่าวดีได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังในเวลาปฏิบัติงาน ดังนั้นสภาสังคายนานี้ปรารถนาให้คณะนักบวชต่างๆ ที่ศึกษาวิชาว่าด้วยมิสซังและวิชาหรือศิลปศาสตร์อื่น อันมีประโยชน์แก่มิสซัง เช่น ชาติวงศ์วิทยากับภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิชาว่าด้วยศาสนาต่างๆ สังคมศาสตร์  ศิลปะในการอภิบาลสัตบุรุษและวิชาอื่นที่คล้ายคลึงกัน  ร่วมมือกันอย่างฉันพี่น้องและด้วยน้ำใจกว้างขวางเพราะเห็นแก่มิสซัง