AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประสานงานในระหว่างคณะนักบวชต่างๆ

33. คณะนักบวชต่างๆ ที่ทำงานธรรมทูตอยู่ในดินแดนเดียวกัน ต้องหาหนทางและวิธีที่จะประสานงานที่ตนทำ  เพราะฉะนั้นการประชุมของนักบวชชายกับการชุมนุมของนักบวชหญิง จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกคณะนักบวชที่เป็นชาติเดียวกันหรือทำงานอยู่ในภาคเดียวกัน อาจร่วมในการประชุมนั้นๆ ได้ การประชุมเหล่านี้ต้องคิดค้นว่างานอะไรจะทำได้โดยรวมความพยายามเข้าด้วยกัน และต้องทำการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับสภาสังฆราช

ด้วยเหตุผลอันเดียวกัน  เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ควรขยายกินความไปถึงการร่วมมือของคณะนักบวชธรรมทูตในประเทศบ้านเกิดของเขาเอง ถ้าทำดังนี้ปัญหาและงานริเริ่มร่วมกันจะสามารแก้ได้ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง  เช่น  การอบรมผู้ฝึกเป็นธรรมทูตด้านคำสอน การเรียนสำหรับธรรมทูต  การส่งรายงานถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมือง  หรือองค์การระหว่างชาติและสูงกว่าชาติ