AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การจัดงานทั่วๆ ไป

29.โดยที่งานประกาศข่าวดีทั่วโลก  ก่อนอื่นเป็นหน้าที่ของคณะสังฆราช  ดังนั้นสมัชชาหรืออีกนัยหนึ่ง "ที่ประชุมถาวรของพระสังฆราชเพื่อพระศาสนจักรสากล" นอกจากห่วงใยงานต่างๆ ที่มีความสำคัญทั่วไปแล้ว ต้องมีความห่วงใยเป็นพิเศษถึงงานธรรมทูตซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระศาสนจักร

เพื่อมิสซังทุกแห่งและสำหรับงานธรรมทูตทุกประเภท ควรมีสำนักงานกลางที่มีอำนาจแต่แห่งเดียว  คือสำนักงานแห่งสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ สำนักงานกลางนี้ควรเป็นผู้ควบคุมและประสานงานธรรมทูตและการร่วมมือของธรรมทูตทั่วโลก แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบรรดาพระศาสนจักรทางภาคตะวันออก

แม้ว่าพระจิตทรงบันดาลให้เกิดจิตตารมณ์ธรรมทูตขึ้นในพระศาสนจักรของพระเป็นเจ้าด้วยวิธีต่างๆและบ่อยครั้งปฏิบัติงานก่อนผู้ที่มีหน้าที่ปกครองชีวิตของพระศาสนจักรเริ่มดำเนินงานเสียอีกสำนักงานนี้มีส่วนต้องส่งเสริมกระแสเรียกและชีวิตฝ่ายวิญญาณของธรรมทูต ส่งเสริมให้คนมีใจร้อนรนและภาวนาอุทิศแก่มิสซัง  อีกทั้งออกข่าวจริงและมีแก่นสารเกี่ยวกับมิสซัง

สำนักงานนี้มีหน้าที่ชักชวนให้เกิดธรรมทูตและจ่ายแจกธรรมทูตไปแล้วแต่ภาคใดมีความต้องการรีบด่วนกว่า  มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ ออกกฎแนะนำและวางหลักเกณฑ์อันเหมาะสมสำหรับทำการแพร่ธรรมและทำการกระตุ้นเตือน  สำนักงานนี้มีหน้าที่ชักชวนและประสานงานเรี่ยไรทุนทรัพย์ซึ่งจะจ่ายแจกไปตามความต้องการหรือประโยชน์และอาณาเขตของดินแดน ตามจำนวนของสัตบุรุษและคณะนักบวช  เจ้าหน้าที่ศาสนาและธรรมทูต

สำนักงานนี้โดยร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเอกภาพของคริสตศาสนิกชน ต้องหาวิธีทำให้เกิดความร่วมมืออย่างฉันพี่น้อง  ตลอดจนความสามัคคีลงรอยกับงานริเริ่มของคริสตชนนิกายอื่น เพื่อขจัดเสียซึ่งความอัปยศอดสูในเรื่องแตกแยกกันเท่าที่จะทำได้

เพราะฉะนั้นสำนักงานนี้จำต้องเป็นเครื่องมือบริหารงาน เท่าๆกับเป็นเครื่องมือจัดการอย่างเข้มแข็ง  ซึ่งใช้ตำราถูกหลักวิชาและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพในสมัยนี้คือ  โดยคำนึงถึงสิ่งที่ค้นพบในปัจจุบันเกี่ยวกับเทวศาสตร์ วิชาว่าด้วยหลักการสอนและงานอภิบาลสัตบุรุษของธรรมทูต

ผู้ที่ต้องมีส่วนสำคัญในการอำนวยการสำนักงานนี้พร้อมกับมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ ผู้แทนที่คัดเลือกโดยบรรดาผู้ที่ร่วมมือในงานธรรมทูต ซึ่งได้แก่พระสังฆราชทั่วโลก (เมื่อได้ฟังความเห็นของสภาสังฆราชแล้ว)  กับผู้อำนวยการสถาบันและกิจการต่างๆ ในความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา  ตามวิธีการที่พระสันตะปาปาจะกำหนด  ผู้แทนทั้งหมดนี้จะต้องเรียกประชุมตามเวลาที่กำหนด  และต้องเป็นผู้จัดระเบียบงานธรรมทูตทั้งหมดชั้นสูงสุดภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปา

สำนักงานนี้ควรมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เชื่อถือได้ไว้ใช้กลุ่มหนึ่งอย่างถาวร ในงานหน้าที่หลายอย่างของสำนักงานนี้  อย่างหนึ่งก็คือ รวบรวมข่าวที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพท้องที่ของภาคต่างๆ และความนึกคิดจิตใจหมู่ชนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีแพร่พระวรสารที่ต้องใช้  แล้วเสนอข้อสรุปที่มีหลักฐานตามหลักวิชาสำหรับกิจการและการร่วมมือของธรรมทูต

คณะนักบวชหญิง  กิจการภาคสำหรับมิสซัง องค์การฆราวาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การระหว่างชาติ ต้องมีผู้แทนอยู่ในสำนักงานนี้ด้วยวิธีอันเหมาะสม