AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คณะนักบวชที่ทำงานอยู่ในมิสซัง

27.คุณสมบัติทั้งหมดนี้ แม้เป็นสิ่งซึ่งธรรมทูตจำเป็นต้องมีอย่างเด็ดขาด แต่เป็นสิ่งที่ธรรมทูตลำพังแต่ละคนเกือบไม่สามารถจะมีได้อย่างแท้จริง ตามที่เคยประสบพบเห็นมา งานธรรมทูตเป็นงานที่คนตามลำพังคนเดียวทำไม่ได้ จึงมีกระแสเรียกคนหลายๆคนให้มาอยู่รวมเป็นคณะ และเมื่อรวมกำลังเข้าด้วยกันก็มีหนทางได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมจนสามารถปฏิบัติงานนี้ได้ในนามของพระศาสนจักรและภายใต้การควบคุมของพระฐานานุกรม

ตั้งแต่หลายศตวรรษมาแล้ว  คณะนักบวชเหล่านี้ได้รับภาระหนักโดยอุทิศตนทำงานแพร่ธรรมทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน บ่อยๆ พระสันตะสำนักมอบฝากดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลให้เขาเทศน์สอน เขาก็ตั้งประชากรใหม่ขึ้นถวายพระเป็นเจ้า เป็นพระศาสนจักรท้องที่ซึ่งจงรักภักดีต่อนายชุมพาบาลของตนเอง พระศาสนจักรเหล่านี้ซึ่งเขาตั้งขึ้นด้วยหยาดเหงื่อหรือแม้ด้วยเลือดเนื้อของเขาเอง เขาจะทำการรับใช้ด้วยความร้อนรนความสันทัดจัดเจนและโดยถือเป็นการร่วมมืออย่างฉันท์พี่น้องการเรื่องนี้เขาทำได้โดยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณหรือโดยปฏิบัติหน้าที่พิเศษเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

บางทีตลอดทั่วดินแดนแห่งหนึ่ง คณะนักบวชเหล่านี้ต้องรับงานบางอย่างที่รีบด่วนว่า เช่น งานประกาศข่าวดีแก่หมู่ชนหรือชนชาติที่เนื่องจากเหตุผลบางประการ  ยังไม่ได้รับข่าวดี หรือต่อต้านข่าวกระทั่งบัดนี้ ถ้าจำเป็นเขาต้องพร้อมที่จะอบรมและใช้ความชำนาญช่วยเหลือผู้ที่อุทิศตนมาทำงานธรรมทูตชั่วระยะหนึ่ง

เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ และเนื่องจากยังมีชนชาติอีกมากมายซึ่งต้องนำมาหาพระคริสตเจ้า คณะนักบวชต่างๆ ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเด็ดขาด