AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความแตกต่างกันในเอกภาพ

22.เมล็ดพันธุ์ซึ่งได้แก่พระวาจาของพระเป็นเจ้า  เมื่องอกขึ้นในเนื้อดินดีที่ได้รับน้ำค้างของพระเป็นเจ้า  ก็ดูดเอาน้ำเลี้ยงมาเปลี่ยนแปลงเป็นตัวของตนเพื่อในที่สุดจะได้ออกผลมากมาย เช่นเดียวกับในเรื่องพระบุตรทรงรับสภาพมนุษย์  พระศาสนจักรใหม่ๆ ที่หยั่งรากลงในพระคริสตเจ้าและตั้งบนรากฐานของบรรดาอัครธรรมทูต  รับเอาคุณสมบัติทุกอย่างของนานาชาติซึ่งพระเป็นเจ้าทรงมอบให้เป็นมรดกแก่พระ คริสตเจ้านั้น (เทียบ สดด.2:8)  มาแลกเปลี่ยนกันอย่างน่าพิศวง  ประเพณีและธรรมประเพณี  ความปรีชาฉลาด ความรู้ ศิลปและระเบียบวินัยของชาติต่างๆ มีสิ่งใดที่สามารถจะมีส่วนช่วยเทิดพระเกียรติของพระผู้สร้าง ประกาศพระสิริโรจนาของพระคริสตเจ้าและกำหนดชีวิตคริสตชนให้เป็นระเบียบ พระศาสนจักรใหม่ๆ ก็เอามาใช้ทั้งสิ้น

เพื่อบรรลุถึงผลดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการพิจารณาทางเทวศาสตร์ในดินแดนที่เรียกกันว่าดินแดนสังคมวัฒนธรรมใหญ่ๆทุกแห่ง  โดยวิธีนี้อาศัยธรรมประเพณีของพระศาสนจักรสากลเป็นหลัก พฤติการณ์และวาจาต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดง  ที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่บรรดาปิตาจารย์อธิบายและคำสอนของพระศาสนจักร ต้องได้รับการพิจารณาใหม่ ดังนี้เราจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่า ความเชื่อจะหาความเข้าใจในปรัชญาและความปรีชาฉลาดของชาติต่างๆ ได้ทางใด และขนบธรรมเนียม ความหมายของชีวิต และระเบียบสังคมจะเข้ากับความประพฤติที่สอนโดยการเปิดเผยของพระเป็นเจ้าโดยวิธีใด ต่อจากนั้นจะมีหนทางไปสู่การดัดแปลงแก้ไขอย่างลึกซึ้งในขอบเขตของคริสตชนทั้งหมด โดยวิธีนี้ที่เราเห็นภายนอกเขาเอาคำสอนที่ต่างกันมารวมกันเข้าหรืออยากรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ่นหนึ่งไว้อย่างไม่ถูกต้องก็จะหมดไป  ชีวิตคริสตชนจะกลมกลืนเข้ากับอุปนิสัยและลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม ประเพณีนิยมพิเศษกับคุณสมบัติโดยเฉพาะของชาติต่างๆ แต่ละเผ่าพันธุ์จะได้รับแสงสว่างข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าและรับเข้าในเอกภาพทั่วสากล  ที่สุดพระศาสนจักรใหม่แต่ละแห่งซึ่งเพียบพร้อมด้วยประเพณีนิยมของตน  จะได้เข้าอยู่ในสหพันธ์ของพระศาสนจักรโดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็นเอกแห่งพระธรรมาสม์ของนักบุญเปโตร ซึ่งเป็นประธานของที่ชุมนุมทั้งหมดด้วยความรัก

ฉะนั้นจึงเป็นที่พึงปรารถนาและยิ่งกว่านั้น เป็นการสมควรทีเดียวที่บรรดาพระสังฆราชในขอบเขตของทุกแดนดินสังคมวัฒนธรรมใหญ่ๆ จะรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนสามารถตกลงพร้อมใจกันปฏิบัติตามโครงการปรับปรุงที่กล่าวนี้