AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

งานธรรมทูตของคริสจักรต่างๆ ในกรณีพิเศษ

20.โดยที่พระศาสนจักรท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องเป็นตัวแทนพระศาสนจักรสากลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  ดังนั้นพระศาสนจักรเหล่านี้ต้องรู้โดยตระหนักดีว่า  ตนถูกส่งไปหาคนที่ไม่เชื่อถึงพระคริสตเจ้า แต่อยู่กับคนในผืนแผ่นดินเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องหมายชี้พระคริสตเจ้าให้เขา  โดยสัตบุรุษแต่ละคนหรือทั้งหมู่คณะเจริญชีวิตเป็นองค์พยานประกาศพระองค์

นอกจากนั้นการประกาศเทศนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับให้ข่าวดีแพร่ไปถึงทุกคน  ฉะนั้นก่อนอื่นพระสังฆราชต้องเป็นผู้ประกาศความเชื่อซึ่งจะนำศิษย์ใหม่มาหาพระคริสตเจ้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่อันประเสริฐนี้โดยดีเท่าที่ควร พระสังฆราชต้องรู้ว่าหมู่สัตบุรุษของตนมีสภาพอย่างไร และคนชาติเดียวกันมีความคิดเห็นภายในใจเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าอย่างไร  และต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการจัดชนบทให้กลายเป็นเมือง การอพยพเข้าออก และความเย็นเฉยในเรื่องพระศาสนา

ในพระศาสนจักรที่เกิดใหม่ พระสงฆ์พื้นเมืองต้องมีใจร้อนรนในการดำเนินงานประกาศข่าวดีโดยปฏิบัติงานร่วมกับธรรมทูตชาวต่างประเทศและประกอบกันเป็นคณะสงฆ์คณะเดียว ซึ่งร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงอยู่ใต้อำนาจของพระสังฆราชมิใช่เพื่ออภิบาลสัตบุรุษและประกอบคารวกิจเคารพพระเป็นเจ้าเท่านั้น แต่เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนาด้วย พระสงฆ์พื้นเมืองต้องสรรพพร้อม  และถ้ามีโอกาสต้องเสนอตัวด้วยใจร้อนรนต่อพระสังฆราช ขอสมัครไปทำงานธรรมทูตในภูมิภาคห่างไกลหรือที่ถูกทอดทิ้งของสังฆมณฑลตนเองหรือในสังฆมณฑลอื่น

นักบวชชาย หญิง ตลอดจนฆราวาสต้องมีใจร้อนรนแบบเดียวกันต่อเพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเพื่อนร่วมชาติที่ยากจน

สภาพระสังฆราชต้องเอาใจใส่จัดให้มีการสอนทบทวนพระคัมภีร์ เทวศาสตร์  เรื่องฝ่ายวิญญาณและการอภิบาลสัตบุรุษตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้โดยมีเจตนาจะให้คณะสงฆ์มีความรู้วิชาเทวศาสตร์และวิธีอภิบาลสัตบุรุษดียิ่งขึ้น  ในขณะที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและผันผวน

นอกจากนั้นให้ถืออย่างเคร่งครัดตามที่สภาสังคายนานี้ได้วินิจฉัยสั่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสมณ กฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ และชีวิตของพระสงฆ์

เพื่อทำให้งานธรรมทูตของพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไป จำเป็นต้องมีศาสนบริกรที่มีความสามารถที่สามารถและต้องเตรียมศาสนบริกรไว้ให้ทันการด้วยวิธีที่เหมาะแก่สภาพของพระศาสนจักรแต่ละแห่ง เนื่องจากปัจจุบันนี้มนุษย์ยิ่งวันยิ่งชอบรวมกันเป็นกลุ่มๆ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่บรรดาพระสังฆราชจะร่วมปรึกษาหารือกันใน เรื่องจะพบปะเจรจากับกลุ่มคนเหล่านี้ ถ้าในบางภาคพบมีกลุ่มชนบางพวกที่ไม่อาจเข้าถือศาสนาคาทอลิก เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแบบโดยเฉพาะที่พระศาสนจักรถืออยู่  สภาสังคายนาปรารถนาให้มีการคิดแก้ไขสภาพการณ์เช่นนี้เป็นพิเศษจนกว่าคริสตชนทุกคนจะสามารถมารวมเป็นประชาคมเดียว ถ้าพระสันตะสำนักมีธรรมทูตที่พร้อมจะปฏิบัติการเรื่องนี้ พระสังฆราชต้องเชื้อเชิญเรียกให้มาในสังฆมณฑลของตนหรือยินดีต้อนรับและสนับสนุนงานริเริ่มของเขาอย่างจริงจัง

เพื่อให้ใจร้อนรนต่องานธรรมทูตนี้เจริญงอกงามในหมู่คนบ้านเมืองเดียวกัน เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ พระศาสนจักรใหม่ๆ จะมีส่วนในภาระหน้าที่ทั่วไปของพระศาสนจักรโดยเร็วที่สุด โดยส่งธรรมทูตไปประกาศข่าวดีทั่วโลกด้วย แม้ว่าตนเองยังต้องลำบาก  เพราะขาดแคลนพระสงฆ์อยู่ การร่วมสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสนจักรสากลก็ดูคล้ายจะเป็นอันสำเร็จไป เมื่อพระศาสนจักรเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานธรรมทูตที่ทำอยู่ในชนชาติอื่น