AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การอบรมผู้สอนคำสอน

17.ผู้สอนคำสอนทั้งชายและหญิงจำนวนมากมายที่ได้รับใช้งานของมิสซังติดต่อกับคนต่างศาสนาอย่างดียิ่งนั้น ก็สมได้รับคำชมสรรเสริญด้วยเช่นเดียวกัน ผู้สอนคำสอนเหล่านี้มีจิตตารมณ์ของการแพร่ธรรม ได้ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากมายนับเป็นการช่วยเหลืออย่างเยี่ยมยอดและจำเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อเผยแพร่ความเชื่อและพระศาสนจักร

ในปัจจุบันนี้เนื่องจากมีบรรพชิตน้อยสำหรับเทศนาสอนฝูงคนมากมายและทำงานอภิบาลสัตบุรุษ หน้าที่ของผู้สอนคำสอนจึงมีความสำคัญมาก ฉะนั้นการอบรมผู้สอนคำสอนจึงต้องทำอย่างดีและให้เหมาะกับความเจริญทางวัฒนธรรม  จนเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สุด ในฐานะเป็นผู้ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของพระสงฆ์  แม้ว่าหน้าที่ของเขาจะยิ่งยุ่งซับซ้อนเพราะมีภาระใหม่และกว้างขวางมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ควรเพิ่มโรงเรียนประจำสังฆมณฑลและประจำภาคให้มากขึ้น  ผู้ฝึกหัดเป็นผู้สอนคำสอนจะได้ขะมักเขม้นศึกษาคำสอนคาทอลิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระคัมภีร์และพิธีกรรม อีกทั้งจะได้เรียนวิธีอธิบายคำสอนและการปฏิบัติทางด้านอภิบาลสัตบุรุษ กับยังจะได้ฝึกให้รู้จักขนบประเพณีของคริสตชน  และพยายามโดยไม่หยุดยั้งที่จะถือความศรัทธาและเจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์  นอกจากนั้นยังควรจัดให้มีการประชุม หรือการสอนพิเศษ ซึ่งจะอำนวยให้ผู้สอนมีโอกาสได้ชุบตัวใหม่ในกฎระเบียบและวิชาที่เป็นประโยชน์แก่งานในหน้าที่ของเขาตามเวลาที่กำหนด และได้หล่อเลี้ยงกับบำรุงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาให้แข็งแรง  อนึ่งสำหรับผู้ที่อุทิศตนอย่างสิ้นเชิงแก่งานนี้  ควรจัดให้เขาได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรมเพื่อมีฐานะชีวิตอย่างสมควรและได้รับการประกันความมั่นคงทางสังคมโดยใช้เงินอุดหนุนพิเศษของสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ  สภาสังคายนานี้ปรารถนาให้จัดให้มีการอบรมและทำนุบำรุงหมู่ผู้สอนคำสอนอย่างสมควร  ที่เห็นว่าจำเป็นและสมควรก็ให้ตั้งสถาบันอย่างหนึ่งขึ้นสำหรับช่วยผู้สอนคำสอน

นอกจากนั้น พระศาสนจักรต่างๆ ควรจะกตัญญูสำนึกถึงคุณค่าของงานที่บรรดาผู้ช่วยสอนคำสอนได้ทำด้วยน้ำใจกว้างขวางและพระศาสนจักรต่างๆ นั้นก็ยังต้องการให้เขาช่วยอยู่  คนเหล่านี้เป็นผู้นำในหมู่คณะและเป็นผู้สอนคำสอน  เพราะฉะนั้นต้องสอดส่องเอาใจใส่การเรียนคำสอนและการอบรมฝ่ายวิญญาณของเขาตามสมควร  นอกจากนี้ ในที่ที่เห็นสมควร เป็นที่พึ่งปรารถนาให้มีการมอบหนังสือรับรองเป็นทางการ (Canonic mission) อย่างเปิดเผยในระหว่างจารีตพิธีกรรม แก่ผู้สอนคำสอนที่ได้รับการอบรมอย่างพอเพียง เพื่อเขาจะได้ทำการรับใช้ความเชื่อในหมู่สัตบุรุษโดยมีอำนาจมากยิ่งขึ้น