AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การตั้งคณะสงฆ์พื้นเมือง

16.พระศาสนจักรมีความยินดีอย่างเหลือล้น ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานพระคุณอันสุดประเสริฐเรียกคนรุ่นหนุ่มเป็นจำนวนมากมายในหมู่ชนชาติที่เพิ่งกลับใจมานับถือพระคริสตเจ้าให้มาเป็นพระสงฆ์ แท้จริงย่อมถือว่า  พระศาสนจักรได้หยั่งรากแข็งแรงยิ่งขึ้นลงไปในแต่ละกลุ่มมนุษย์ เมื่อประชาคมสัตบุรุษต่างๆ มีสมาชิกของตนเองบวชเป็นข้าบริการความรอดจนถึงขั้นเป็นพระสังฆราช  พระสงฆ์ และสังฆานุกร เพื่อรับใช้พี่น้องของตนเอง  คนพระศาสนจักรใหม่ๆ ค่อยๆ มีโครงร่างจะตั้งเป็นสังฆมณฑลขึ้นได้ด้วยคณะสงฆ์ของพระศาสนจักรเหล่านั้นเอง

เรื่องที่สภาสังคายนานี้วินิจฉัยแล้วเกี่ยวกับกระแสเรียกและการอบรมพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติถืออย่างเคร่งครัดในที่ที่พระศาสนจักรเริ่มปลูกฝังและในพระศาสนจักรใหม่ๆที่ตั้งขึ้น ต้องถือว่าเรื่องที่กล่าวถึงการต้องรวมการอบรมเรื่องวิญญาณเข้ากับการอบรมเรื่องคำสอนกับเรื่องอภิบาลสัตบุรุษก็ดี การเจริญชีวิตตามแนวพระวรสาร  โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวก็ดี การเข้าใจลึกซึ้งถึงรหัสธรรมเรื่องพระศาสนจักรก็ดี มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้เขาจะฝึกหัดได้อย่างดีที่จะถวายตัวอย่างสิ้นเชิงเพื่อรับใช้พระศาสนจักรและงานของพระวรสารที่จะจงรักภักดีต่อสังฆราชของเขาในฐานะผู้ร่วมงานอย่างซื่อสัตย์ และร่วมมือกับเพื่อพระสงฆ์ด้วยกัน

เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายทั่วไปข้อนี้ การอบรมสามเณรทุกอย่างจะต้องทำไปตรงแนวทางของรหัสธรรมเรื่องความรอดดังที่เผยในพระคัมภีร์; ขอให้สามเณรพยายามเข้าใจรหัสธรรมเรื่องพระคริสตเจ้าและเรื่องความรอดของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในพิธีกรรมและประพฤติถือตาม

ข้อกำหนดใช้รวมๆ กันเหล่านี้ในการอบรมพระสงฆ์  แม้ในการอบรมเกี่ยวกับการอภิบาลสัตบุรุษและการปฏิบัติตามที่สภาสังคายนาบัญญัติ สามเณรจะต้องนำมาประสานให้เข้ากับความกระตือรือร้นที่จะทำตามวิธีคิดและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะของชาติตนเอง  เพราะฉะนั้นจิตใจของสามเณรต้องเตรียมพร้อมและคอยระวังเพื่อรู้จักและสามารถวินิจฉัยวัฒนธรรมแห่งชาติของตน; เวลาเรียนปรัชญาและเทวศาสตร์ สามเณรต้องพิจารณาข้อที่ประเพณีนิยมและศาสนาในชาติของตนเข้ากันได้กับพระคริสตศาสนา; เช่นเดียวกัน ในการอบรมพระสงฆ์ต้องพิจารณาว่าภูมิประเทศหนึ่งมีความต้องการทางด้านอภิบาลสัตบุรุษอย่างไรบ้าง สามเณรต้องเรียนประวัติ จุดหมาย และวิธีการแพร่ธรรมของพระศาสนจักร  ตลอดจนภาวการณ์พิเศษทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแห่งชาติของตนเอง  สามเณรต้องได้รับการอบรมให้เข้าใจเจตนารมณ์แห่งสากลภาพนิยม และต้องได้รับการเตรียมตัวเท่าที่ควรเพื่อทำการติดต่อสังสรรค์อย่างฉันพี่น้องกับผู้ที่มิใช่คริสตชน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดนี้  สามเณร เท่าที่สามารถทำได้ ควรจะเรียนเป็นพระสงฆ์พร้อมทั้งมีการติดต่อและเจริญชีวิตอยู่ร่วมกับชนชาติของตนเองอยู่ตลอดเวลา  ที่สุดควรเอาใจใส่ให้สามเณรได้รับการอบรมในการบริหารศาสนจักรอย่างมีระเบียบ  ถ้าได้รับการอบรมเรื่องเศรษฐกิจด้วยยิ่งดี

อนึ่งควรจะคัดเลือกพระสงฆ์ที่สามารถบางองค์ที่ฝึกปฏิบัติงานอภิบาลสัตบุรุษพอสมควรแล้ว ให้ไปทำการศึกษาขั้นสูงต่อในมหาวิทยาลัย แม้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะที่กรุงโรม และให้ไปศึกษาในสถาบันศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อว่าศาสนจักรใหม่ๆ ที่ตั้งขึ้นจะได้มีพระสงฆ์ที่มาจากคณะสงฆ์พื้นเมืองและมีความรู้และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสมไว้ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ที่ค่อนข้างยากของพระศาสนจักร

ที่ใดที่สภาสังฆราชเห็นสมควร ก็ให้ฟื้นฟูตั้งตำแหน่งสังฆานุกร  โดยถือเป็นสภาพครองชีวิตอย่างถาวรตามบทบัญญัติของสังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร  แท้จริงเป็นการสมควรที่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อุปสงฆ์จริงๆ โดยเทศน์สอนพระวาจาของพระเป็นเจ้าในฐานะสอนคำสอนก็ดี  หรือปกครองประชาคมคริสตชนไกลๆ ในนามของเจ้าอาวาสหรือสังฆราชก็ดี หรือปฏิบัติงานเมตตาจิตอยู่ในกิจการของสังคมสงเคราะห์หรือบรรเทาทุกข์ก็ดี  ได้รับการชุบให้แข็งแรงด้วยการปกมือซึ่งสืบมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกและอยู่ใกล้ชิดกับพระแท่นยิ่งขึ้น  เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างได้ผลดียิ่งขึ้นอาศัยพระหรรษทานพิเศษของศีลสังฆานุกร