AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทที่ 2

ว่าด้วยงานธรรมทูตเอง

อารัมภบท

10.พระศาสนจักรที่พระคริสตเจ้าทรงส่งไปเผยและจ่ายแจกความรักของพระเป็นเจ้าแก่มนุษย์ทุกคน และแก่ชนทุกชาตินั้นย่อมตระหนักว่าตน ยังจะต้องทำงานธรรมทูตที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งนัก เพราะมีมนุษย์อีกประมาณสองพันล้านคนที่ไม่เคยได้ยินหรือเกือบไม่ได้ยินข่าวดีเลย และจำนวนมนุษย์ที่กล่าวนี้ยังเพิ่มขึ้นทุกวัน รวมอยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ๆ เพราะโดยความสัมพันธ์ถาวรในการดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมหรือประเพณีนิยมเก่าแก่ทางศาสนาหรือความผูกพันทางสังคมกำหนดให้อยู่กันเช่นนั้น มนุษย์เหล่านี้บางคนก็ถือศาสนาใหญ่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง บางคนก็อยู่ในสภาพไม่เคยรู้จักพระเป็นเจ้าเลย บางคนเล่าก็ปฏิเสธอย่างโจ่งแจ้งว่าไม่มีพระเป็นเจ้า และบางทีถึงกับคัดค้านต่อสู้ เพื่อที่จะนำรหัสธรรมแห่งความรอดและชีวิตที่พระเป็นเจ้าประทานไปถึงมนุษย์ทุกคน พระศาสนจักรต้องแทรกซึมเข้าไปในหมู่มนุษย์ทุกหมู่เหล่านี้โดยเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่พระคริสตเจ้าเองเมื่อเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์ ทรงนำตัวพระองค์มาผูกพันกับสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งพระองค์เสด็จมาอยู่ด้วย