AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

งานธรรมทูตมีลักษณะของเวลาก่อนสิ้นพิภพ

9. ฉะนั้นเวลาของการปฏิบัติงานธรรมทูตจึงอยู่ในระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้า ในการเสด็จมาครั้งที่สองนั้น พระศาสนจักรจะถูกรวบรวมเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้า จากลมทั้งสี่ทิศดุจฟ่อนข้าวที่ถูกเกี่ยวเก็บเพราะก่อนที่พระองค์จะเสด็จมานั้น จะต้องประกาศข่าวดีให้ชนทุกชาติรู้ (เทียบ มก 13:10)

งานธรรมทูตไม่ใช่อะไรอื่น และไม่เป็นอะไรน้อยกว่าการแสดงแผนการของพระเป็นเจ้า หรือการสำแดงพระองค์ หรือการสำแดงพระองค์ หรือการทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จไปในโลกและในประวัติของโลก ในประวัตินั้นพระองค์ทรงทำให้ประวัติความรอดสำเร็จไปด้วยการใช้ธรรมทูตไปแพร่ธรรมด้วยการเทศนาและการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางและจุดสุดยอดงานแพร่ธรรมทำให้พระคริสตเจ้าองค์ความรอดมาสถิตประทับอยู่ ความจริงและความดีงานใดๆ ที่พบมีอยู่ในชีวิตต่างๆ เหมือนดังว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่อย่างลับๆ แล้วนั้นงานธรรมทูตก็ช่วยให้พ้นจากการปะปนชั่วช้า และคืนส่งให้แก่พระคริสตเจ้านายของตนผู้ทำลายอำนาจของปีศาจและหยุดยั้งความเลวร้ายหลายอย่างหลายแบบของอาชญากรรมต่างๆ เพราะเหตุนี้ความดีใดๆ ที่พบหว่านอยู่ในใจและสติปัญญาของมนุษย์หรือในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะของชาติต่างๆนั้นมิใช่ไม่สูญหายไปเท่านั้น แต่ยังได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเชิดชูจนถึงขั้นดีพร้อมเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า เพื่อความอับอายของปีศาจและความสุขของมนุษย์

ดังนี้งานธรรมทูตจึงมุ่งหน้าไปยังความสำเร็จสมบูรณ์เวลาสิ้นพิภพ งานธรรมทูตนี้แหละจะพัฒนาประชากรของพระเป็นเจ้าให้เจริญจนถึงขาดและเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ด้วยอำนาจของพระองค์ (เทียบ กจ 1:7) ตามที่มีกล่าวในเชิงทำนายแก่ประชากรนั้นว่า "จงขยายที่กางกระโจมของเจ้าให้กว้างออกไป จงคลี่เครื่องแขวนประดับกระโจมออกอย่างไม่ต้องเกรงใจ" (อสย 54:2) งานแพร่ธรรมนี้แหละจะทำให้พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้าเจริญเติบใหญ่จนถึงขนาดอายุเต็มที่ของพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ 4:13) และจะทำให้พระวิหารฝ่ายจิตซึ่งมีการไหว้นมัสการพระเป็นเจ้าด้วยจิตใจและด้วยความสัตย์จริง(เทียบ ยน 4:23) เติบโตและสร้างขึ้นบนรากฐานอันได้แก่ บรรดาอัครธรรมทูต และประกาศก โดยมีพระคริสตเยซูเจ้าพระองค์เองเป็นหินมุม(อฟ 2:20)