AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

งานธรรมทูตในชีวิตและประวัติศาสตร์ของมนุษย์

8. งานธรรมทูตมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและความใฝ่ฝันของมนุษย์เอง เพราะเมื่อพระศาสนจักรแสดงองค์พระคริสตเจ้าก็เท่ากับเผยให้มนุษย์รู้ถึงความจริงเที่ยงแท้แห่งฐานะและกระแสเรียกเขาโดยตลอด ค่าที่พระคริสตเจ้าทรงเป็นหลักและเป็นแบบของมนุษยชาติที่ฟื้นฟูใหม่ ดื่มด่ำด้วยความรักฉันพี่น้อง ความจริงใจ ความใฝ่สันติ ซึ่งทุกคนใฝ่ฝันถึง พระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร ซึ่งเป็นองค์พยานถึงพระองค์ด้วยการประกาศข่าวดี ไม่ยอมถือเรื่องเชื้อชาติหรือเรื่องชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น และเพราะเหตุนี้ไม่ว่าพระคริสตเจ้าหรือพระศาสนจักรจะถูกถือเป็นคนต่างชาติในที่ใดหรือสำหรับใครก็ตามไม่ได้ พระคริสตเจ้าเองทรงเป็นความจริงและเป็นหนทางซึ่งการประกาศข่าวดีเผยให้ใครๆรู้ โดยกรอกใส่หูของทุกคนซึ่งถ้อยคำเหล่านี้ของพระคริสตเจ้าว่า "จงกลับใจและเชื่อพระวรสารเถิด" (มก1:15) เนื่องจากผู้ที่ไม่เชื่อถือก็ถูกพิพากษาแล้ว (เทียบ ยน 3:18) พระวาจาของพระคริสตเจ้าจึงเป็นคำตัดสินและอภัยโทษ เป็นคำบอกให้ตายหรือให้มีชีวิต เพราะที่เราบรรลุถึงชีวิตใหม่นั้นก็โดยทำลายของเก่าให้ตายเสีย ที่กล่าวนี้ก่อนอื่นได้แก่บุคคลแต่ยังได้แก่ทรัพย์สินต่างๆในโลกนี้  ซึ่งถูกกาหมายพร้อมกัน ทั้งด้วยบาปของมนุษย์และด้วยพรของพระเป็นเจ้า "ไม่มีความแตกต่างใดๆ อีก ทุกคนกระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า" (รม 3:23) ไม่มีใครหลุดพ้นจากบาป ด้วยตนเองหรือด้วยกำลังความอุตสาหะของตนเอง ไม่มีใครช่วยตัวให้พ้นจากความอ่อนแอ ความอยู่โดดเดี่ยวและความเป็นทาสได้อย่างสิ้นเชิง แต่ทุกคนต้องการพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นแบบฉบับ เจ้านายผู้กอบกู้ผู้ช่วยให้รอด และพระผู้ประทานชีวิต ถ้าจะพูดตามความสัตย์จริงแล้ว ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ แม้จะพิจารณาในทางโลกข่าวดีเรื่องพระคริสต์เป็นดุจเชื้อแห่งเสรีภาพและความเจริญก้าวหน้า และยังเป็นดังเชื้อแห่งภราดรภาพ เอกภาพและสันติภาพเสมอ ฉะนั้นจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่สัตบุรุษยกย่องพระองค์ถือเป็น "ผู้ที่นานาชาติคอยและพระผู้ไถ่ของเขา"