AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

งานธรรมทูตมีเพื่ออะไร และจำเป็นอย่างไร

7. เหตุผลของงานธรรมทูตนี้เกิดจากน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า "พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น และรู้ความจริงที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง คือพระคริสตเยซู ผู้ทรงมอบพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับมนุษย์ทุกคน" (1 ทธ 2:4-6) และ "ไม่มีผู้ใดช่วยให้เรารอดพ้นเพราะใต้ฟ้านี้พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้" (กจ 4:12) ฉะนั้นทุกคนต้องหันไปหาพระคริสตเจ้าที่เรารู้จักด้วยการประกาศเทศนาของพระศาสนจักร และต้องรับศีลล้างบาปเข้าในพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ ด้วยว่าพระคริสตเจ้าเอง "ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ" (เทียบ มก 16:16;ยน 3:5) ได้ทรงยืนยันพร้อมกันด้วยว่า จำเป็นต้องมีพระศาสนจักรซึ่งมนุษย์เข้าไปด้วย การรับศีลล้างบาปเหมือนกับทางเข้าโดยทางประตูฉะนั้น เหตุฉะนี้มนุษย์จะเอาตัวรอดไม่ได้ ถ้ารู้ว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงตั้งพระศาสนจักรขึ้นโดยพระเยซูคริสตเจ้า และให้เป็นสถาบันจำเป็นสำหรับความรอด แล้วไม่ยอมเข้าหรือไม่ยอมอยู่ในพระศาสนจักรนั้นตลอดไป" (สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร มาตรา 14) สำหรับมนุษย์บางคนที่ไม่รู้ข่าวดีโดยไม่ใช่ความผิดของเขา แม้ว่าพระเป็นเจ้าทรงสามารถใช้วิธีที่พระองค์รู้ นำเขามาถือความเชื่อซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นที่สบพระทัยพระเป็นเจ้าได้ (ฮบ 11:6) พระศาสนจักรก็มีความจำเป็น (เทียบ 1 คร 9:16) และขณะเดียวกันก็มีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ต้องประกาศข่าวดี ด้วยเหตุนี้งานธรรมทูตของพระศาสนจักรไม่ว่าวันนี้หรือไม่ว่าเวลาใดยังคงทำอย่างเข้มแข็งและถือว่าจำเป็นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลย

โดยงานพระธรรมทูตนี้แหละ พระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้ารวบรวมกำลังและใช้เพื่อทำให้คนเจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้น (เทียบ อฟ 4:11-16) สมาชิกในพระศาสนจักรจะทำการแพร่ธรรมนี้เพราะรักพระเป็นเจ้าและปรารถนาจะให้มนุษย์ทุกคนมีส่วนในสมบัติฝ่ายวิญญาณทั้งในชีวิตและชีวิตหน้า

ที่สุดถ้ามนุษย์ต้อนรับงานความรอดโดยความสำนึกอย่างเต็มที่คืองานซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงทำสำเร็จไปในองค์พระคริสตเจ้า ก็ถือว่าพระเป็นเจ้าทรงได้รับพระเกียรติอย่างสมบูรณ์เนื่องจากงานธรรมทูต แผนการของพระเป็นเจ้าซึ่งพระคริสตเจ้าทรงรับใช้โดยนบนอบเชื่อฟังและเพราะทรงเห็นแก่เกียรติมงคลของพระบิดาที่ทรงส่งพระองค์มานั้น ก็สำเร็จไปด้วยงานธรรมทูตเช่นนี้แหละ ขอให้มนุษยชาติทั้งสิ้นตั้งขึ้นเป็นประชากรชาติเดียวของพระเป็นเจ้ารวมอยู่ในพระกายทิพย์อันเดียวของพระคริสตเจ้า แล้วสร้างขึ้นเป็นพระวิหารหลังเดียวของพระคริสตเจ้า แล้วสร้างขึ้นเป็นพระวิหารหลังเดียวของพระจิต เรื่องนี้เมื่อทำให้เกิดความสามัคคีฉันพี่น้องแล้ว ก็ตรงกับความปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย์ทุกคน ที่สุดแผนการของพระเป็นเจ้าซึ่งปั้นมนุษย์ตามพระฉายาและความละม้ายคล้ายกับพระองค์ ก็เป็นอันสำเร็จไปอย่างแท้จริง เช่นนี้เมื่อบรรดาผู้ที่มีส่วนในธรรมชาติมนุษย์ พอเกิดใหม่ในพระคริสตเจ้าด้วยอำนาจพระจิตและสะท้อนแสงพระเกียรติมงคลของพระบิดาพร้อมกันแล้ว (เทียบ 2 คร 3:18) จะกล่าวได้ว่า "พระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย"