AD GENTES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บทที่ 1

หลักคำสอน  : แผนการของพระบิดา

2. ขณะที่เดินทางอยู่ในโลกนี้ พระศาสนจักรมีลักษณะเป็นธรรมทูตอยู่ในตัว เพราะถือกำเนิดมาจากภารกิจของพระบุตรและพระจิตตามแผนการของพระบิดา

แผนการนี้สืบเนื่องมากจา "ความรักที่เป็นต้นกำเนิด" หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สืบเนืองมาจากความรักของพระบิดา โดยที่พระบิดาเป็นต้นที่ไม่มีต้น พระบุตรจึงเกิดจากพระองค์และพระจิตก็สืบเนื่องมาจากพระองค์ทางพระบุตร พระบิดานั้นได้ทรงสร้างเรามาโดยพระทัยเสรีเพราะพระทัยดี และกรุณาอย่างล้นเหลือ และยังทรงเรียกเรามาให้มีส่วนในชีวิตและพระเกียรติมงคลกับพระองค์ พระองค์ได้ทรงแสดงพระเมตตาต่อเราอย่างพระทัยกว้าง และยังไม่ทรงหยุดยั้งที่จะแสดงเช่นนั้นต่อไป จนพระองค์ซึ่งเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในที่สุดก็กลับกลายเป็น "ทุกสิ่งในทุกคน" (1คร 15:28) โดยประทานพระเกียรติของพระองค์ และความสุขของเราให้พร้อมกัน พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยเรียกมนุษย์ทั้งหลายให้มามีส่วนในชีวิตของพระองค์มิใช่เป็นคนๆ โดยไม่เกี่ยวโยงถึงกันและกันเท่านั้น แต่ยังพอพระทัยรวมมนุษย์ทั้งหลายให้เป็นประชากร ซึ่งในประชากรนั้นบรรดาบุตรของพระองค์ที่อยู่กระจัดกระจายกัน จะได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เทียบ ยน 11: 52)